Hierdie Gebruiksvoorwaardes (hierna "Gebruiksbepalings") sal jou gebruik van die webwerf www.forexbrokerlisting.com (hierna die "Webwerf" of "Forexbrokerlisting") beheer.

LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDE AANDAG DEUR VOORDAT U HIERDIE WEBWERF GEBRUIK. JY ERKEN EN STEEM IN DAT JY DEUR DIE WEBWERF TOEGANG EN TE GEBRUIK INGESKEM OM WETLIK GEBIND TE WORD DEUR EN HIERMEE TOESTEMMING TOT HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDE, PRIVAATHEIDSBELEID, KOEKIE-BELEID, EN REDAKSIËLE RIGLYNE BELEID. INDIEN JY NIE TOT HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDE INstem NIE, MOET ASSEBLIEF NIE TOEKOM IN, VERBIND AAN, TOEGANG, OF GEBRUIK DIE WEBWERF.

Ons behou die reg voor om hierdie Gebruiksvoorwaardes te eniger tyd te wysig, te verwyder of daaraan toe te voeg. Enige veranderinge aan die bepalings en voorwaardes tree in werking wanneer ons die hersiene gebruiksvoorwaardes op die webwerf plaas. U gebruik van die webwerf of u persoonlike inligting na aanleiding van enige veranderinge beteken dat u die opgedateerde gebruiksvoorwaardes aanvaar.

1. Vrywaring

DIE FOREX MAKELAARLYS-WEBWERF EN -INHOUD WORD "SOOS IS" VERSKAF EN DIE WEBTUISTE WYS UITDRUKKELIJK ENIGE EN ALLE VERTOë EN WAARBORGE, HETsy UITDRUKKELIJK OF GEÏSPLISEERD, STATUTÊR OF ANDERS INSLUITEND DAARVAN NIE , NIE-SKENDING VAN DERDE PARTYE REGTE EN GESKIKTHEID VIR 'N SPESIFIEKE DOEL. DIE WEBWERF VERTEENWOORD OF WAARBORG NIE DAT ENIGE INHOUD OF INLIGTING OP DIE WEBWERF BETROUBAAR, VOLLEDIG, Akkuraat, HUIDIG OF FOUTVRY IS NIE. ALLE INLIGTING EN MENING WAT HIERIN UITGEDRUK IS, IS ONDERWORPE AAN VERANDERING SONDER KENNISGEWING. MENINGS, INLIGTING EN AANBEVELINGS HIERIN VERMELD MOET NIE AS BELEGGINGSADVIES BESKOU WORD NIE.

ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE SAL DIE WEBWERF VERANTWOORDELIK WEES VIR ENIGE VERLIES OF SKADE, INGESLUIT PERSOONLIKE BESERING OF DOOD, NA DIE GEBRUIK VAN DIE WEBWERF, OF VAN ENIGE INHOUD WAT OP DIE WEBWERF GEPLAAS IS.

IN GEEN GEVAL SAL DIE WEBWERF OF SY DIREKTEURS, WERKNEMERS OF AGENTE AAN U OF ENIGE DERDE PERSOON AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE INDIREKTE, GEVOLLIKE, VOORBEELDLIKE, TOVALLE, SPESIALE OF STRAF SKADE, MET INSLUITING VIR ONS DATUM 'n VAN DIE WEBWERF OF ENIGE VAN DIE WEBWERF-INHOUD OF ANDER MATERIALE OP, TOEGANG DEUR OF AFGELAAI VAN DIE WEBWERF, SELFS AL IS DIE WEBWERF BEWUS OF IS IN kennis gestel VAN DIE MOONTLIKHEID VAN SULKE SKADE. TEN AANZIEN VAN ENIGE ENIGE TEENDEEL HIERIN VERPAAL, SAL DIE WEBWERF SE AANSPREEKLIKHEID AAN JOU SLEGS BEPERK WORD TOT BEVOEGDIGING, TENSY ANDERS OOR DIE WET TOEGESTAAN WORD, EN SAL NIE GEREGTIG WEES OP SKADE VAN ENIGE OORDEEL NIE.

DIE WEBWERF AANVAAR GEEN VERANTWOORDELIKHEID VIR ENIGE FOUT, WEGLAATS, ONDERBREKING, UITWYSING, DEFEK, VERTRAGING IN WERKING OF VERSENDING, KOMMUNIKASIE-LYN STORING, INTERNETVERBINDING, DIEFSTAL OF VERNIETIGING, OF ONGEMAGTIGDE, OF ONGEMAGTIGDE ASIE.

U STEM SAAM EN ERKEN DAT U DIE ALLE EN UITLOPENDE VERANTWOORDELIKHEID VIR BESLUITE HET (INKLUSIEF MAAR NIE BEPERK TOT ENIGE FINANSIËLE EN / OF BELASTINGBESLUITE) OF OPTREDE WAT GEVOLG WORD NIE, DEUR, IN SAMENVATTING MET, OF MET DIE GEBRUIK, OF IN DIE GEBRUIK DIE WEBTUISTE (INKLUSIEF MAAR NIE Beperk tot die inhoud nie), NUUS, INLIGTING, MENINGS, OF ENIGE ANDER MATERIALE wat op die webwerf gepubliseer word. U GEBRUIK VAN DIE WEBWERF EN / OF DIE INHOUD IS HELE OP U EIE RISIKO.

2. vrywaring

U stem in om die webwerf, sy filiale en affiliasies, en elkeen van hul direkteure, beamptes, agente, kontrakteurs, vennote en werknemers skadeloos te hou en skadeloos te hou van en teen enige verlies, aanspreeklikheid, eis, eis, skadevergoeding, koste en uitgawes , insluitend redelike prokureursfooie, gemaak deur enige derde party as gevolg van of voortspruitend uit of in verband met enige inhoud van die webwerf of inhoud wat u op of deur die webwerf plaas of deel, u gebruik van die webwerf, u gedrag in verband met die webwerf Webwerf of met ander gebruikers van die webwerf, of enige skending van hierdie Gebruiksvoorwaardes of van enige wet of die regte van enige derde party.

3. Lisensie

Die webwerf verleen aan jou 'n nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare en beperkte persoonlike lisensie om toegang tot die webwerf te verkry en te gebruik (die "Lisensie"). Hierdie lisensie is onderhewig aan u volle en voortdurende nakoming van hierdie Gebruiksvoorwaardes. Jy stem in om nie na die webwerf te "diepskakel" nie, toegang tot die webwerf aan ander te herverkoop, en geen materiaal wat op die webwerf verskyn vir herverkoop of vir enige ander doel aan ander te kopieer sonder die vooraf skriftelike toestemming van die webwerf nie. Jy sal verantwoordelik en gebonde wees deur enige ongemagtigde gebruik van die webwerf wat in stryd met hierdie afdeling gemaak word.

4. Skakels na derdeparty-webwerwe

Hierdie webwerf bevat hiperskakels na webwerwe wat deur ander persone as die webwerf bedryf word. Sulke hiperskakels word slegs vir u verwysing en gerief verskaf. Jy stem in om nie die webwerf verantwoordelik te hou vir die inhoud of werking van sulke webwerwe nie. 'n Hiperskakel van hierdie webwerf na 'n ander webwerf impliseer nie dat die webwerf die inhoud op daardie webwerf of die operateur of bedrywighede van daardie webwerf onderskryf nie. Jy is alleen verantwoordelik vir die bepaling van die mate waarin jy enige inhoud mag gebruik by enige ander webwerwe waarna jy van hierdie webwerf kan skakel.

As u aankope wil doen vanaf 'n gebied op die webwerf, kan u gevra word om sekere inligting te verskaf, insluitend kredietkaart, debietkaart of ander betalingsmeganisme.

Jy stem in om nie die webwerf aanspreeklik te hou vir enige verlies of skade van enige aard wat as gevolg van enige sodanige transaksies opgedoen word nie. Jy stem in dat alle inligting wat jy verskaf in verband met sodanige aankoop akkuraat, volledig en aktueel sal wees. Jy stem in om alle koste wat aangegaan word deur die gebruik van jou kredietkaart, debietkaart of ander betaalmeganisme te betaal teen die pryse wat van krag is wanneer sodanige koste aangegaan word. Jy sal ook enige toepaslike belasting betaal wat verband hou met enige aankope wat jy doen.

5. Markinligting

Die webwerf kan 'n wye reeks finansiële inligting aan u beskikbaar stel wat intern gegenereer word of verkry word van agente, verskaffers of vennote (hierna "Derdepartyverskaffers"). Dit sluit in, maar is nie beperk nie tot, finansiële markdata, aanhalings, nuus, ontledermenings, navorsingsverslae, grafieke en data (hierna "Markinligting").

Markinligting wat op die webwerf verskaf word, is nie bedoel as beleggingsadvies nie. Die webwerf onderskryf of keur die markinligting nie goed nie, en ons stel dit slegs beskikbaar as 'n diens vir u eie gemak. Die webwerf en sy derdepartyverskaffers waarborg nie die akkuraatheid, tydigheid, volledigheid of korrekte volgorde van die markinligting nie, en waarborg ook geen resultate uit u gebruik of vertroue op die markinligting nie.

Markinligting kan om verskillende redes vinnig onbetroubaar raak, byvoorbeeld veranderings in die marktoestande of ekonomiese omstandighede. Nie die webwerf of die derdepartyverskaffers is verplig om enige inligting of opinies wat in enige markinligting vervat is, op te dateer nie, en ons kan enige tyd sonder kennisgewing ophou om markinligting aan te bied. U stem in dat geen webwerf of die derdepartyverskaffers op enige manier aanspreeklik sal wees vir die beëindiging, onderbreking, vertraging of onakkuraatheid van enige markinligting nie.

7. Handelsmerke en kopiereg

Alle regte, titels en belange in en tot die inhoud van die webwerf, dieselfde as forexbrokerlisting.com, en handelsmerke, dienstemerke, handelsname en logo's word deur die webwerf, of sy affiliasies, of ander lisensiehouers besit en word beskerm deur kopiereg- en handelsmerkwette, en internasionale verdrae.

U stem in om geen kopieregkennisgewings of ander aanduidings van beskermde intellektuele eiendomsreg te verwyder van materiaal wat u van die webwerf af druk of aflaai nie. U sal geen intellektuele eiendomsreg of enige reg of lisensie verkry om sulke materiaal of die webwerf te gebruik nie, behalwe soos uitdruklik uiteengesit in hierdie gebruiksvoorwaardes.

Niks wat op die webwerf voorkom, kan beskou word as die verlening van implisiete, of andersins, enige lisensie of reg om enige handelsmerk te gebruik sonder die skriftelike toestemming van die webwerf of enige derde party wat die handelsmerke mag besit nie. U gebruik van handelsmerke, of enige ander inhoud van die webwerf, behalwe soos hierin verskaf, is streng verbode.

8. Beheerreg en jurisdiksie van die hof

Hierdie gebruiksvoorwaardes word beheer deur die wette van Ciprus (CY)

9. beëindiging

U stem in dat die webwerf, na goeddunke, u gebruik van die webwerf te eniger tyd mag beëindig of opskort, volgens enige diskresie, selfs al word toegang en gebruik steeds toegelaat vir ander. By sodanige opskorting of beëindiging moet u die gebruik van die webwerf onmiddellik (a) staak, en (b) kopieë wat u gemaak het van enige gedeelte van die inhoud van die webwerf, vernietig. Toegang tot die webwerf na sodanige beëindiging, opskorting of staking sal 'n oortreding wees. Verder stem u in dat die webwerf nie aanspreeklik is teenoor u of enige derde party vir enige beëindiging of opskorting van u toegang tot die webwerf nie.