به عنوان یک معامله گر، یکی از حیاتی ترین تصمیماتی که می گیرید، انتخاب کارگزار مناسب فارکس است. با وجود کارگزاران متعدد، که هر کدام ویژگی ها و خدمات مختلفی را ارائه می دهند، یافتن تناسب کامل می تواند بسیار دشوار باشد.