به روز شده: 06/27/2023

فیات ویژن

فیات ویژن مرور

4 / 5
188 رتبه بندی ها
بیشتر بدانید
.22 آوریل 2023
تصویر آواتار نویسنده چاد اسمیت

فهرست مطالب

بررسی اجمالی

Fiatvisions Main Features
عنوان ویژگیارزش ویژگی
🗺️ سال تاسیس2020
🏢 ستاد Mwali
⚖️ مجوزهای سطح 3آره
حداقل سپرده اولیه$50
تجارت نسخه ی نمایشیآره
اهرم (مشتریان اتحادیه اروپا)1 : 500
اهرم (مشتریان غیر اتحادیه اروپا)1 : 500
میانگین اسپرد EURUSD0.7 پیپ
💰 هزینه برداشتخیر
زمان برداشتهمان روز
💰 هزینه عدم فعالیتخیر

FiatVisions is officially operated by Global Invest Ltd. with a registered address at Bonovo Road, Fomboni, Island of Mohéli, Comoros Union, and Registered No. HY00623402, which acquired an International Brokerage license with License No. T2023296, regulated by Mwali International Services Authority (MISA).

The company is permitted to provide trading services to its users as authorized by the International Brokerage Regulation Act issued by the Agency for Regulation and Development of the Financial Market of Mwali, Comoros Union, Brokerage Services.

With a focus on empowering traders and providing access to numerous opportunities in the global market, Fiatvisions offers over 1,500 tradable assets in CFDs across forex, commodities, metals, shares, and cryptocurrencies. In this review, we will explore the key features and benefits of Fiatvisions, account types and pricing, trading platforms, customer support, and education, compare it to competitors, and provide a conclusion.

چه چیزی در مورد کارگزار دوست داشتیم

Fiatvisions offers several noteworthy advantages:

  • Great proprietary trading platform: Fiatvisions has invested significant time and resources into creating a user-friendly platform that benefits traders. The platform’s interface is easy to understand, and it provides powerful technical analysis tools, particularly beneficial for new traders.
  • Broad product portfolio: With over 1,500 tradable assets, Fiatvisions provides a diverse selection of CFDs across multiple asset classes. Traders can access a range of opportunities in currencies, stocks, indices, commodities, and cryptocurrencies.
  • Research and analysis tools: Fiatvisions offers research and analysis tools to assist traders in making informed trading decisions. These tools can help traders analyze market trends, identify potential opportunities, and develop effective trading strategies.
  • Convenient leverage: Fiatvisions offers leverage of up to 1:400, providing traders with the potential to amplify their positions and capitalize on market movements.

انواع حساب و قیمت

Fiatvisions provides five different trading accounts to cater to the needs of various traders. Each account type offers different features, including access to better spreads and leverage levels. However, specific pricing information is not readily available, and the fee structure may vary among account types. Traders should consider the minimum deposit requirements and account features when choosing the most suitable account type.

پلتفرم های معاملاتی

Fiatvisions stands out by offering its proprietary web-based trading platform. The broker has dedicated significant time and resources to developing a platform that benefits traders the most. The platform features an easy-to-understand interface and powerful technical analysis tools, particularly beneficial for new traders. While the platform is accessible via web browsers, it is only available as a web-based version and can be accessed on both mobile and desktop devices.

پشتیبانی و آموزش مشتری

Fiatvisions prioritizes customer support and provides multiple means of communication for traders to reach their customer support team. Traders can reach out through live chat, email support, or phone support. The customer support team aims to provide prompt and helpful assistance to accommodate all traders’ needs.

The broker also recognizes the importance of client education. Once the minimum deposit requirement is met, clients gain access to the company’s education center and resources. These educational materials are designed to equip traders with the knowledge, techniques, and strategies needed to enhance their trading skills.

Fiatvisions vs. Competitors

When comparing Fiatvisions to its competitors, several factors contribute to its competitiveness:

  • Proprietary trading platform: Fiatvisions offers a proprietary trading platform, providing traders with a unique trading experience.
  • A broad range of tradable assets: With over 1,500 CFDs available, Fiatvisions offers a comprehensive portfolio across multiple asset classes, allowing traders to diversify their investments.
  • Research and analysis tools: Fiatvisions provides research and analysis tools to assist traders in making informed trading decisions.
  • Leverage options: The broker offers leverage of up to 1:400, providing traders with the potential to amplify their positions and take advantage of market movements.

نتیجه

In conclusion, Fiatvisions is a legitimate online forex and CFD broker that offers a range of trading services. With its proprietary trading platform, a diverse range of tradable assets, research and analysis tools, and convenient leverage options, Fiatvisions provides traders with an opportunity to access the global market and pursue their financial goals.

However, traders should consider the trading fees, minimum deposit requirements, and account types when deciding if Fiatvisions is the right broker for their individual needs.

سوالات متداولس

Is Fiatvisions regulated?

Yes, FiatVisions is officially operated by Global Invest Ltd. with a registered address at Bonovo Road, Fomboni, Island of Mohéli, Comoros Union, and Registered No. HY00623402, which acquired an International Brokerage license with License No. T2023296, regulated by Mwali International Services Authority (MISA).

Is Fiatvisions safe to trade with?

While Fiatvisions is not regulated by a top-tier regulator, it adheres to safety, AML, and KYC standards. The broker maintains transparency in its execution policy and has no record of misconduct or fund manipulation.

Which countries can access Fiatvisions’ services?

Fiatvisions offers its services to clients from various countries, with the exception of residents of the United States, Iraq, and North Korea. Traders should ensure the legality of the broker’s services in their jurisdiction.

منابع و پیوندهای خارجی

تصویر آواتار نویسنده
چاد اسمیت

چاد اسمیت مدیر تحقیق و تحلیل اینجا در ForexBrokerListing.com است. چاد قبلاً به عنوان ویراستار برای تعدادی از وب سایت های مرتبط با امور مالی و تجارت فعالیت می کرد، جایی که او تعداد قابل توجهی از مقالات منتشر شده در مورد تجارت و تأثیر فناوری در تغییر سرمایه گذاری را به شکلی که ما می شناسیم، نوشت. به طور کلی، چاد یک محقق فعال در صنعت فین‌تک و کریپتو با بیش از 15 سال تجربه تجارت است، و می‌توانید او را بیابید که در اوقات فراغت خود به سگش آموزش می‌دهد که چگونه تجارت کند.

فیات ویژن

4 / 5
188 رتبه بندی ها
لطفا به نرخ وارد شوید!