به روز شده: 05/29/2023

فاندیزا

فاندیزا مرور

4 / 5
122 رتبه بندی ها
بیشتر بدانید
.22 آوریل 2023
تصویر آواتار نویسنده چاد اسمیت

فهرست مطالب

بررسی اجمالی

Fundiza Main Features
عنوان ویژگیارزش ویژگی
🗺️ سال تاسیس2019
🏢 ستادSeychelles
⚖️ مجوزهای سطح 3آره
حداقل سپرده اولیه$250
تجارت نسخه ی نمایشیآره
اهرم (مشتریان اتحادیه اروپا)1 : 500
اهرم (مشتریان غیر اتحادیه اروپا)1 : 500
میانگین اسپرد EURUSD1.8 pips
💰 هزینه برداشتخیر
زمان برداشت1-5 business days
💰 هزینه عدم فعالیتخیر

Fundiza is an online forex and CFD broker founded in 2019 and based in St. Vincent and the Grenadines. The broker’s mission is to empower traders with a wide range of services and opportunities in the global market. With over 500+ tradable assets in CFDs, including forex, commodities, metals, shares, and cryptocurrencies, Fundiza offers a diverse portfolio for traders.

چه چیزی در مورد کارگزار دوست داشتیم

Fundiza stands out in the industry due to several positive features:

 • Great proprietary trading platform: Fundiza offers a sophisticated and user-friendly platform designed to cater to the needs of traders.
 • Broad product portfolio: With over 500+ CFDs available, covering multiple asset classes, Fundiza provides ample opportunities for diversification.
 • Cross-asset trading: In addition to forex, traders can access American and European markets, allowing them to trade stocks and indices as well.
 • High leverage: Fundiza offers flexible leverage of up to 1:400, enabling traders to potentially amplify their positions and maximize trading opportunities.

انواع حساب و قیمت

Fundiza offers five different trading accounts, each tailored to meet the specific needs of traders:

Rookie Account

 • Minimum investment: $5,000
 • Personal account manager
 • Floating Bid/Ask Difference

Basic Account

 • Minimum investment: $25,000
 • Personal account manager
 • Floating Bid/Ask Difference
 • Premium Signals

Elite Account

 • Minimum investment: $100,000
 • Personal account manager
 • Fixed Bid/Ask Difference
 • Premium Signals
 • Daily Signals
 • Private One-on-One Trading Academy
 • Private Trading Sessions
 • Trading commissions Up to 10% discount

Elite Plus Account

 • Minimum investment: $250,000
 • Personal account manager
 • Fixed Bid/Ask Difference
 • Premium Signals
 • Daily Signals
 • Private One-on-One Trading Academy
 • Private Trading Sessions
 • Access to Event Room
 • Trading commissions Up to 25% discount
 • VIP Services Trial Period

VIP Account (for high net worth investors)

 • Minimum investment: $1,000,000
 • Personal account manager
 • Fixed Bid/Ask Difference
 • Premium Signals
 • Daily Signals
 • Private One-on-One Trading Academy
 • Private Trading Sessions
 • Access to Event Room
 • Trading commissions Up to 50% discount
 • Video Courses
 • Webinars
 • VIP Services

پلتفرم های معاملاتی

Fundiza has developed its own proprietary web-based platform called FundizaTrader. This institutional multi-asset platform offers exceptional trading possibilities and technical analysis tools. Traders can access hundreds of assets and trade in multiple markets with optimal control.

The FundizaTrader platform provides all the necessary tools for successful trading, including up-to-date account information and a powerful trading system. It supports various trading orders and execution modes and offers features such as Market Depth for enhanced market analysis.

The FundizaTrader platform is accessible via web browsers and is compatible with both mobile and desktop devices. Traders can also conveniently access their trades through the trading app on smartphones, tablets, or web browsers.

Markets & Financial Instruments

Fundiza offers CFD trading in more than 500+ assets, covering a wide range of asset classes:

 • Currencies
 • Stocks
 • Indices
 • Commodities
 • Cryptocurrencies

Traders have ample opportunities to explore different markets and never miss a potential trading opportunity. Whether traders prefer to trade fiat currencies, cryptocurrencies, stocks, indices, or volatile commodities, Fundiza provides a comprehensive selection of assets to trade on its platform.

پشتیبانی و آموزش مشتری

Fundiza values its customers and offers multiple means of communication for efficient customer support. Traders can expect prompt and helpful responses from the highly trained customer support team. The following communication channels are available:

Client education is an essential aspect of Fundiza’s commitment to traders. Upon meeting the minimum deposit requirement, clients gain access to the company’s education center and resources. These educational materials cover a wide range of topics and provide traders with the necessary knowledge and strategies to enhance their trading skills.

Fundiza vs. Competitors

When comparing Fundiza to its competitors, several factors make it a strong contender in the market:

 • Proprietary trading platform: Fundiza offers a proprietary platform that distinguishes it from brokers relying on popular platforms like MetaTrader. This platform provides unique features and functionalities for traders.
 • Cross-asset trading: Fundiza allows traders to access not only the forex market but also American and European markets, expanding their trading opportunities to stocks and indices.
 • High leverage: With flexible leverage of up to 1:400, Fundiza provides traders with the potential to maximize their trading positions and potentially increase profits.
 • Comprehensive customer support: Fundiza offers multiple means of communication for customer support, ensuring traders’ needs are met promptly and efficiently.
 • Commitment to education: Fundiza places significant importance on client education, providing access to comprehensive training materials and resources to enhance traders’ knowledge and skills.

نتیجه

In conclusion, Fundiza is a legitimate online forex and CFD broker that offers a compelling trading experience. With its diverse range of account types, proprietary trading platform, extensive asset offerings, and emphasis on customer support and education, Fundiza caters to traders of various experience levels. While traders should consider the trading fees and minimum deposit requirements, Fundiza’s overall package of features and benefits positions it as a reputable choice in the market.

سوالات متداولس

Is Fundiza regulated?

FxRevenues توسط SVGFSA (مرجع خدمات مالی سنت وینسنت و گرنادین ها) تنظیم می شود. در حالی که این کارگزار مجوزهای تنظیم کننده های سطح بالا را ندارد، از سیاست های استاندارد AML و KYC تبعیت می کند و اقدامات ایمنی را حفظ می کند.

What is the minimum deposit required to open an account with Fundiza?

The minimum deposit required is $5,000 or equivalent. However, higher deposit amounts are necessary to access better service and lower spreads.

What payment methods does Fundiza offer?

Fundiza provides various payment methods, including credit/debit cards, bank transfers, and e-wallets, to fund trading accounts.

منابع و پیوندهای خارجی

تصویر آواتار نویسنده
چاد اسمیت

چاد اسمیت مدیر تحقیق و تحلیل اینجا در ForexBrokerListing.com است. چاد قبلاً به عنوان ویراستار برای تعدادی از وب سایت های مرتبط با امور مالی و تجارت فعالیت می کرد، جایی که او تعداد قابل توجهی از مقالات منتشر شده در مورد تجارت و تأثیر فناوری در تغییر سرمایه گذاری را به شکلی که ما می شناسیم، نوشت. به طور کلی، چاد یک محقق فعال در صنعت فین‌تک و کریپتو با بیش از 15 سال تجربه تجارت است، و می‌توانید او را بیابید که در اوقات فراغت خود به سگش آموزش می‌دهد که چگونه تجارت کند.

فاندیزا

4 / 5
122 رتبه بندی ها
لطفا به نرخ وارد شوید!