Эдгээр ашиглалтын нөхцөл (цаашид "Ашиглах нөхцөл") нь www.forexbrokerlisting.com (цаашид "Вэбсайт" эсвэл "Форексброкерийн жагсаалт") вэб сайтыг ашиглахыг зохицуулна.

ЭНЭ Вэб сайтыг АШИГЛАХЫН ӨМНӨ ДАРААХ АШИГЛАХ НӨХЦӨЛИЙГ АНХААРАН УНШААРАЙ. ТА Вэб сайтад нэвтэрч, ашигласнаар эдгээр ашиглалтын нөхцөл, нууцлалын бодлого, күүкийн бодлого, БОЛОН РЕДАКТОРЫН УДИРДАМЖИЙН БОДЛОГО. ХЭРВЭЭ ТА ЭНЭ АШИГЛАХ НӨХЦӨЛИЙГ ЗӨВШӨӨРӨГДӨГГҮЙ БОЛ ХОЛБООТОЙ, ХОЛБОЖ, ХАНДАХГҮЙ, ЭСВЭЛ Вэб сайтыг ашиглана уу.

Бид эдгээр ашиглалтын нөхцөлийг хүссэн үедээ өөрчлөх, хасах, нэмэх эрхтэй. Нөхцөлд оруулсан аливаа өөрчлөлт нь бид шинэчилсэн ашиглалтын нөхцлийг вэбсайтад нийтлэснээр хүчин төгөлдөр болно. Аливаа өөрчлөлтийн дараа таны вэбсайтыг ашиглах эсвэл хувийн мэдээллээр хангах нь шинэчлэгдсэн Ашиглалтын нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг юм.

1. Татгалзах

ФОРЕКС БРОКЕРЛИСТИЙН ВЭБ САЙТ, АГУУЛГЫГ "Байгаагаар нь" ӨГДӨГДӨГӨӨ ВЭВБ САЙТ нь ХУУЛИЙН ЭСВЭЛ БУСАД ЗОРИУЛАЛТАЙ ИЛЭРХИЙ ЭСВЭЛ далд, ЭСРЭГ БУСАД ЭСВЭЛ, БҮХ ТӨЛӨӨЛӨӨЛӨГӨӨ, БАТАЛГАААС ИЛҮҮ ГАРГАЖ БАЙНА. ХУДАЛДААНЫ БОЛОМЖТОЙ, ГУРАВДАГЧ ТАЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ЭРХ, ТОДОРХОЙ ЗОРИУЛАЛТАД ТОХИРЧ БАЙНА. Вэб сайт нь Вэб сайт дахь аливаа контент, мэдээлэл найдвартай, бүрэн гүйцэд, үнэн зөв, одоогийн байгаа, алдаагүй гэдгийг ТӨЛӨӨЛӨХГҮЙ ЭСВЭЛ БАТАЛГААГҮЙ. ЭНД ИЛЭРХИЙЛСЭН БҮХ МЭДЭЭЛЭЛ, ҮНДЭСЛЭЛИЙГ МЭДЭГДЭЛГҮЙ ӨӨРЧЛӨХ БОЛОМЖТОЙ. ЭНД АГУУЛСАН САНАЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨГӨӨ ГЭЖ ҮЗЭХГҮЙ.

Вэб сайтыг АШИГЛАСАН ЭСВЭЛ ВЭБ САЙТ ДЭЭР БАЙГУУЛЛАСАН Агуулгаас үүдэлтэй ХУВИЙН ГЭРТЭЛ, ҮХЭЛТ ОРОЛЦОГДСОН ХУВИЙН ГЭРТГЭЛ, ГЭМТРЭЛИЙГ Вэб сайт ямар ч нөхцөл байдалд хариуцахгүй.

Вэб сайт эсвэл түүний захирлууд, АЖИЛТНУУД, АГЕНТЛАГУУД ТАНЫ ӨМНӨ ЭСВЭЛ ГУРАВДАГЧ ХҮНИЙ ӨМНӨ ШУУД БУС, ҮРГЭЛЖЛЭГЧ, ҮЛГЭРШҮҮЛЭГЧ, САНАМГИЙН, ТУСГАЙ АЖЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨЛӨВ ЭСВЭЛ ХАРИУЦЛАГА ХАРИУЦАХГҮЙ БАЙНА. ЭСВЭЛ ТАНЫ АШИГЛАЛТЫН ҮҮСГЭЭД ӨГӨГДӨЛ АЛДСАН Вэб сайтын боломжийн талаар мэдэж байсан ЭСВЭЛ ЗӨВЛӨГӨӨ АВСАН БАЙСАН ХЭДИЙГ ВЭБ САЙТААР ДАМЖУУЛСАН ЭСВЭЛ ТАТАЖ АВСАН Вэб сайтын агуулга, бусад материал. ЭНД ЭСРЭГ ЗҮЙЛИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ХУУЛИАР ӨӨР ЗӨВШӨӨРӨГДӨГӨӨ ВЭВБ САЙТЫН ТАНЫ ӨМНӨД ҮҮСЭХ ХАРИУЦЛАГА ЗӨВХӨН ХЯМДРАЛТАЙ БАЙНА. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛТГААН ХАМААГҮЙ.

Вэб сайт нь аливаа алдаа, хийгээгүй, тасалдсан, устгасан, доголдол, АЖИЛЛАГААНЫ ЭСВЭЛ ДАМЖУУЛАЛТЫН ХОЦРОГДОЛ, ХОЛБОГНЫ ШУГАМ ГАРАГДСАН, ИНТЕРНЭТ ХОЛБОГДСОН, ХУЛГАЙЛАЛТ, УСТГАХ, УСТГАХ, ЭМЧИЛСЭН ЗҮЙЛИЙН ХАРИУЦЛАГА ХИЙХГҮЙ. ХЭРЭГЛЭГЧ БУЮУ ГИШҮҮНИЙН ХОЛБОО БАРИХ.

ТА ШИЙДВЭР (САНХҮҮГИЙН БА/БУЮУ ТАТВАРЫН ТАЛААРХИЙН ШИЙДВЭРИЙГ ГЭДЭГ ГЭХДЭЭ ХЯЗГААРЛАХГҮЙ) ЭСВЭЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙГ ГАНЦХАН БА Төгсгөлийн хариуцлага хүлээнэ гэдгээ зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна. ЯМАР Ч ХЭРЭГТЭЙ ХЭРЭГЛЭЭ Вэб сайтад нийтэлсэн МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ, ҮНДЭСЛЭЛ, БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ (АГУУЛГААР ХЯЗГААРЛАХГҮЙ ОРОН ОРОН). ТАНЫ Вэб сайт ба/эсвэл агуулгыг ашиглах нь таны эрсдэлд бүрэн хамаарна.

2. Нөхөн төлбөр

Та Вэбсайт, түүний охин болон хараат компани, тэдгээрийн захирал, албан тушаалтан, төлөөлөгч, гүйцэтгэгч, түнш, ажилчид тус бүрийг аливаа алдагдал, хариуцлага, нэхэмжлэл, шаардлага, хохирол, зардал, зардлыг гэм хоргүйгээр нөхөн төлөхийг зөвшөөрч байна. Вэб сайтын аливаа агуулга, эсвэл энэ вэб сайтаар дамжуулан нийтэлсэн эсвэл хуваалцсан контент, вэб сайтыг ашиглах, үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа гуравдагч этгээдийн гаргасан хууль ёсны хураамжийг оролцуулан. Вэбсайт эсвэл вэбсайтын бусад хэрэглэгчид, эсвэл эдгээр ашиглалтын нөхцөл, хууль тогтоомж, аливаа гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчсөн.

3. Лиценз

Вэбсайт нь танд Вэбсайтад нэвтрэх, ашиглах онцгой бус, бусдад шилжүүлэх боломжгүй, хязгаарлагдмал хувийн лицензийг олгодог ("Лиценз"). Энэхүү Лиценз нь таны эдгээр ашиглалтын нөхцлийг бүрэн, тасралтгүй дагаж мөрдөх нөхцөлтэй. Та Вэбсайтаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр вэб сайт руу "гүн холбоос" оруулахгүй байх, вэб сайтад хандах хандалтыг бусдад худалдах, дахин худалдах эсвэл өөр зорилгоор вэбсайт дээр гарч буй аливаа материалыг бусдад хуулахгүй байхыг зөвшөөрч байна. Та энэ хэсгийг зөрчиж вэбсайтыг зөвшөөрөлгүй ашигласан тохиолдолд хариуцлага хүлээнэ.

4. Гуравдагч этгээдийн сайтуудын холбоосууд

Энэхүү вэб сайт нь вэб сайтаас бусад хүмүүсийн ажиллуулдаг вэб сайтын холбоосыг агуулдаг. Ийм гипер линкийг зөвхөн таны лавлагаа, тав тухтай байлгах үүднээс өгсөн болно. Та эдгээр вэбсайтуудын агуулга, үйл ажиллагаанд вэбсайтыг хариуцлага хүлээхгүй байхыг зөвшөөрч байна. Энэ вэб сайтаас өөр вэб сайт руу холбосон холбоос нь тухайн вэб сайт дээрх контент эсвэл тухайн вэб сайтын оператор эсвэл үйл ажиллагааг дэмждэг гэсэн үг биш юм. Та энэ вэб сайтаас линк хийж болох бусад вэб сайтад ямар агуулгыг ашиглах боломжтойг дангаараа хариуцна.

Хэрэв та вэбсайтын аль нэг хэсгээс худалдан авалт хийхийг хүсвэл кредит карт, дебит карт эсвэл бусад төлбөрийн механизмын мэдээлэл зэрэг тодорхой мэдээллийг өгөхийг хүсэх болно.

Та ийм хэлцлийн үр дүнд учирсан аливаа алдагдал, хохирлыг Вэбсайт хариуцахгүй байхыг зөвшөөрч байна. Ийм худалдан авалттай холбоотой таны өгсөн бүх мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн бөгөөд одоогийн байх болно гэдгийг та зөвшөөрч байна. Та зээлийн карт, дебит карт эсвэл бусад төлбөрийн механизмыг ашигласнаас үүссэн бүх төлбөрийг ийм төлбөр гарсан үед хүчин төгөлдөр байгаа үнээр төлөхийг зөвшөөрч байна. Та мөн хийсэн аливаа худалдан авалттай холбоотой холбогдох татварыг төлөх болно.

5. Зах зээлийн мэдээлэл

Вэбсайт нь дотооддоо үүсгэсэн эсвэл агент, борлуулагч эсвэл түншүүдээс (цаашид "Гуравдагч этгээдийн үйлчилгээ үзүүлэгч") олж авсан санхүүгийн өргөн хүрээний мэдээллийг танд өгөх боломжтой. Үүнд санхүүгийн зах зээлийн мэдээлэл, үнийн санал, мэдээ, шинжээчийн дүгнэлт, судалгааны тайлан, график, өгөгдөл (цаашид "Зах зээлийн мэдээлэл" гэх) багтсан боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй.

Вэбсайтад оруулсан зах зээлийн мэдээлэл нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх зорилготой биш юм. Вэбсайт нь Зах зээлийн мэдээллийг дэмждэггүй, зөвшөөрдөггүй бөгөөд бид үүнийг зөвхөн таны тав тухтай байдлыг хангах үүднээс танд ашиглах боломжтой болгодог. Вэбсайт болон түүний гуравдагч этгээдийн үйлчилгээ үзүүлэгчид нь зах зээлийн мэдээллийн үнэн зөв, цаг үеэ олсон, бүрэн гүйцэд, зөв дараалалтай байх баталгаа өгөхгүй, эсвэл зах зээлийн мэдээлэлд найдах, ашиглах үр дүнг баталгаажуулахгүй.

Зах зээлийн мэдээлэл нь зах зээлийн нөхцөл байдал эсвэл эдийн засгийн нөхцөл байдлын өөрчлөлт гэх мэт янз бүрийн шалтгааны улмаас хурдан найдваргүй болж болзошгүй. Вэбсайт болон гуравдагч этгээдийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн аль нь ч зах зээлийн мэдээлэлд агуулагдах аливаа мэдээлэл, үзэл бодлыг шинэчлэх үүрэг хүлээхгүй бөгөөд бид зах зээлийн мэдээллийг ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр зогсоож болно. Зах зээлийн аливаа мэдээллийг дуусгавар болгох, тасалдуулах, саатуулах, буруу ташаа болгох зэрэгт вэбсайт болон гуравдагч этгээдийн үйлчилгээ үзүүлэгчид ямар нэгэн байдлаар хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна.

7. Барааны тэмдэг ба зохиогчийн эрх

Вэбсайт дахь бүх эрх, гарчиг, ашиг сонирхол нь forexbrokerlisting.com-тэй адил бөгөөд худалдааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг, худалдааны нэр, лого нь вэб сайт эсвэл түүний харьяа байгууллагууд эсвэл бусад лиценз эзэмшигчдийн эзэмшилд байдаг бөгөөд хамгаалагдсан байдаг. зохиогчийн эрх, барааны тэмдгийн тухай хууль, олон улсын гэрээгээр.

Та вэбсайтаас хэвлэсэн эсвэл татаж авсан материалаас зохиогчийн эрхийн мэдэгдэл эсвэл хамгаалагдсан оюуны өмчийн бусад заалтыг устгахгүй байхыг зөвшөөрч байна. Энэхүү Ашиглалтын Нөхцөлд тодорхой зааснаас бусад тохиолдолд та оюуны өмчийн эрх, ийм материал эсвэл вэбсайтыг ашиглах эрх, лиценз авахгүй.

Вэбсайтад агуулагдаж буй ямар ч зүйл нь вэбсайт эсвэл барааны тэмдгийг эзэмшиж болох гуравдагч этгээдийн бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр аливаа барааны тэмдгийг ашиглах зөвшөөрөл, эрхийг далд хэлбэрээр, хориглох, эсвэл өөр хэлбэрээр олгох гэж тайлбарлаж болохгүй. Энд зааснаас бусад тохиолдолд таны худалдааны тэмдэг, эсвэл вэбсайтын бусад агуулгыг ашиглахыг хатуу хориглоно.

8. Удирдах хууль, шүүхийн харьяалал

Эдгээр ашиглалтын нөхцөлийг Киприйн (CY) хуулиар зохицуулна.

9. дуусгавар болгох

Вэбсайт нь өөрийн үзэмжээр, бусад хүмүүст хандах, ашиглахыг зөвшөөрсөн хэвээр байсан ч өөрийн үзэмжээр ямар ч шалтгаанаар, ямар ч үед таны вэб сайтын ашиглалтыг зогсоож, түдгэлзүүлж болохыг та зөвшөөрч байна. Ийм түдгэлзүүлсэн эсвэл дуусгавар болгосны дараа та нэн даруй (a) вэбсайтыг ашиглахаа болих, (б) вэбсайтын агуулгын аль нэг хэсгийг хуулбарласан хуулбарыг устгах ёстой. Ийм цуцлах, түдгэлзүүлэх эсвэл зогсоосны дараа вэбсайт руу нэвтрэх нь хууль зөрчсөн үйлдэл болно. Цаашилбал, вэб сайт нь таны вэб сайтад нэвтрэх эрхийг цуцалсан, түдгэлзүүлсэн тохиолдолд танд болон гуравдагч этгээдийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна.