Эдгээр ашиглалтын нөхцөл (цаашид "Ашиглах нөхцөл") нь www.forexbrokerlisting.com (цаашид "Вэб сайт" эсвэл "Forexbrokerlisting") вэб сайтыг ашиглахыг зохицуулна.

ЭНЭ Вэб сайтыг АШИГЛАХЫН ӨМНӨ ДАРААХ АШИГЛАХ НӨХЦӨЛИЙГ АНХААРАН УНШААРАЙ. ТА Вэб сайтад нэвтэрч, ашигласнаар эдгээр ашиглалтын нөхцөл, нууцлалын бодлого, күүкийн бодлого, БОЛОН РЕДАКТОРЫН УДИРДАМЖИЙН БОДЛОГО. ХЭРВЭЭ ТА ЭНЭ АШИГЛАХ НӨХЦӨЛИЙГ ЗӨВШӨӨРӨГДӨГГҮЙ БОЛ ХОЛБООТОЙ, ХОЛБОЖ, ХАНДАХГҮЙ, ЭСВЭЛ Вэб сайтыг ашиглана уу.

Бид эдгээр Ашиглалтын нөхцлийг хэдийд ч өөрчлөх, хасах, нэмэх эрхтэй. Нөхцөл, журамд оруулсан аливаа өөрчлөлт нь ашиглалтын шинэчилсэн нөхцөлийг вэбсайт дээр байршуулснаар хүчин төгөлдөр болно. Таныг вэбсайтаа ашиглах эсвэл өөрчлөгдсөний дараа хувийн мэдээллээ өгөх нь ашиглалтын шинэчилсэн нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч байгаа гэсэн үг юм.

1. Disclaimer

ФОРЕКС БРОКЕРЛИСТИЙН Вэб сайт, контентыг "байгаагаар нь" ӨГДӨГ БОЛОГДСОН БҮХНИЙ ТӨЛӨӨЛӨЛӨГӨӨ, БҮХ БАТАЛГАА, ХУУЛИЙН ЭСВЭЛ БУСДАГҮЙ, ИЛТ ЭСВЭЛ ШИЛДЭГДСЭН, ХУДАЛДААНЫ БОЛОМЖТОЙ, ГУРАВДАГЧ ТАЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ЭРХ, ТОДОРХОЙ ЗОРИУЛАЛТАНД ТОХИРЧ БАЙНА. Вэб сайт нь Вэб сайт дахь аливаа контент, мэдээлэл найдвартай, бүрэн гүйцэд, үнэн зөв, одоогийн байгаа, алдаагүй гэдгийг ТӨЛӨӨЛӨХГҮЙ ЭСВЭЛ БАТАЛГААГҮЙ. ЭНД ИЛЭРХИЙЛСЭН БҮХ МЭДЭЭЛЭЛ, ҮНДЭСЛЭЛИЙГ МЭДЭГДЭЛГҮЙ ӨӨРЧЛӨХ БОЛОМЖТОЙ. ЭНД АГУУЛСАН САНАЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨГӨӨ ГЭЖ ҮЗЭХГҮЙ.

Вэб сайтыг АШИГЛАСАН ЭСВЭЛ ВЭБ САЙТ ДЭЭР БАЙГУУЛЛАСАН Агуулгаас үүдэлтэй ХУВИЙН ГЭРТЭЛ, ҮХЭЛТ ОРОЛЦОГДСОН ХУВИЙН ГЭРТГЭЛ, ГЭМТРЭЛИЙГ Вэб сайт ямар ч нөхцөл байдалд хариуцахгүй.

Вэб сайт болон түүний захирлууд, АЖИЛТНУУД, АГЕНТЛАГУУД ТАНЫ ӨМНӨ ЭСВЭЛ ГУРАВДАГЧ ХҮНИЙ ӨМНӨ ШУУД БУС, ҮР МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ, ТОГТМОЛ, ТУСГАЙ АЖЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨЛБӨРИЙГ ХАРИУЦАХГҮЙ ТАНЫ АШИГЛАЛТЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТЭЙ ӨГӨГДӨЛ АЛДАГДСАН Вэб сайтын боломжийн талаар мэдэж байсан ЭСВЭЛ ЗӨВЛӨГӨӨ АВСАН БАЙСАН ХЭДИЙГ ВЭБ САЙТААР ДАМЖУУЛСАН ЭСВЭЛ ТАТАЖ АВСАН Вэб сайтын агуулга, бусад материал. ЭНД ЭСРЭГ ЗҮЙЛИЙГ ХЭРГЭЭГЭЭР ХУУЛИАР ӨӨР ЗӨВШӨӨРӨГДӨГӨӨ ВЭВБ САЙТЫН ТАНЫ ӨМНӨХ ХАРИУЦЛАГА ЗӨВХӨН ХЯМДРАЛТАЙ БАЙНА ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛТГААН ХАМААГҮЙ.

Вэб сайт нь аливаа алдаа, хийгээгүй, тасалдсан, устгасан, доголдол, АЖИЛЛАГААНЫ ЭСВЭЛ ДАМЖУУЛАЛТЫН ХОЦРОГДОЛ, ХОЛБОГДОХ ШУГАМЫН ЭСРЭГ, ИНТЕРНЭТ ХОЛБОГДСОН, ХУЛГАЙЛАХ, УСТГАХ, УСТГАХ, ХЭРЭГСЭЛТИЙГ ХАРИУЦАХГҮЙ. ХЭРЭГЛЭГЧ БУЮУ ГИШҮҮНИЙН ХОЛБОО БАРИХ.

ШИЛДЭГ ШИЙДВЭРТ (НЭГЭН САНХҮҮГИЙН БОЛОН / эсвэл ТАТВАРЫН ШИЙДВЭРТ ХЯЗГААРГҮЙ БАЙНА) ХЭРЭГТЭЙ ҮР ДҮНГЭЭР ҮР ДҮНГЭЭР ХЭРЭГСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГАНЦХАН ТӨГС ХАРИУЦЛАГАТАЙ ГЭЖ БАЙГААГААРАА ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА. ВЭБ САЙТ (ҮҮНИЙГ АГУУЛГАДАА ХЯЗГААРГҮЙ), МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ, САНАЛ, ҮНЭХЭЭР вэбсайт дээр хэвлэгдсэн бусад материалыг оруулна уу. Таны вэбсайт ба / эсвэл агуулгыг ашиглах нь бүхэлдээ таны эрсдэлд хамаарна.

2. Үүрэг хариуцлага

Та Вэбсайт, түүний охин болон хараат компани, тэдгээрийн захирал, албан тушаалтан, төлөөлөгч, гүйцэтгэгч, түнш, ажилчид тус бүрийг аливаа алдагдал, хариуцлага, нэхэмжлэл, шаардлага, хохирол, зардал, зардлыг гэм хоргүйгээр нөхөн төлөхийг зөвшөөрч байна. Вэб сайтын аливаа агуулга, эсвэл энэ вэб сайтаар дамжуулан нийтэлсэн эсвэл хуваалцсан контент, вэб сайтыг ашиглах, үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа гуравдагч этгээдийн гаргасан хууль ёсны хураамжийг оролцуулан. Вэбсайт эсвэл вэбсайтын бусад хэрэглэгчид, эсвэл эдгээр ашиглалтын нөхцөл, хууль тогтоомж, аливаа гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчсөн.

3. Тусгай зөвшөөрөл

Вэбсайт нь танд Вэбсайтад нэвтрэх, ашиглах онцгой бус, бусдад шилжүүлэх боломжгүй, хязгаарлагдмал хувийн лицензийг олгодог ("Лиценз"). Энэхүү Лиценз нь таны эдгээр ашиглалтын нөхцлийг бүрэн, тасралтгүй дагаж мөрдөх нөхцөлтэй. Та Вэбсайтаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр вэб сайт руу "гүн холбоос" оруулахгүй байх, вэб сайтад хандах хандалтыг бусдад худалдах, дахин худалдах эсвэл өөр зорилгоор вэбсайт дээр гарч буй аливаа материалыг бусдад хуулахгүй байхыг зөвшөөрч байна. Та энэ хэсгийг зөрчиж вэбсайтыг зөвшөөрөлгүй ашигласан тохиолдолд хариуцлага хүлээнэ.

4. Гуравдагч этгээдийн сайтуудын линкууд

Энэхүү вэб сайт нь вэб сайтаас бусад хүмүүсийн ажиллуулдаг вэб сайтын холбоосыг агуулдаг. Ийм гипер линкийг зөвхөн таны лавлагаа, тав тухтай байлгах үүднээс өгсөн болно. Та эдгээр вэбсайтуудын агуулга, үйл ажиллагаанд вэбсайтыг хариуцлага хүлээхгүй байхыг зөвшөөрч байна. Энэ вэб сайтаас өөр вэб сайт руу холбосон холбоос нь тухайн вэб сайт дээрх контент эсвэл тухайн вэб сайтын оператор эсвэл үйл ажиллагааг дэмждэг гэсэн үг биш юм. Та энэ вэб сайтаас линк хийж болох бусад вэб сайтад ямар агуулгыг ашиглах боломжтойг дангаараа хариуцна.

Хэрэв та вэбсайтын аль нэг хэсгээс худалдан авалт хийхийг хүсвэл зээлийн карт, дебит карт эсвэл бусад төлбөрийн механизмын талаархи зарим мэдээллийг оруулахыг танаас хүсч болно.

Та ийм хэлцлийн үр дүнд учирсан аливаа алдагдал, хохирлыг Вэбсайт хариуцахгүй байхыг зөвшөөрч байна. Ийм худалдан авалттай холбоотой таны өгсөн бүх мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн бөгөөд одоогийн байх болно гэдгийг та зөвшөөрч байна. Та зээлийн карт, дебит карт эсвэл бусад төлбөрийн механизмыг ашигласнаас үүссэн бүх төлбөрийг ийм төлбөр гарсан үед хүчин төгөлдөр байгаа үнээр төлөхийг зөвшөөрч байна. Та мөн хийсэн аливаа худалдан авалттай холбоотой холбогдох татварыг төлөх болно.

5. Зах зээлийн мэдээлэл

Вэбсайт нь дотооддоо үүсгэсэн эсвэл агент, борлуулагч эсвэл түншүүдээс (цаашид "Гуравдагч этгээдийн үйлчилгээ үзүүлэгч") олж авсан санхүүгийн өргөн хүрээний мэдээллийг танд өгөх боломжтой. Үүнд санхүүгийн зах зээлийн мэдээлэл, үнийн санал, мэдээ, шинжээчийн дүгнэлт, судалгааны тайлан, график, өгөгдөл (цаашид "Зах зээлийн мэдээлэл" гэх) багтсан боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй.

Вэбсайт дээр байрлуулсан зах зээлийн мэдээлэл нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх зориулалттай биш юм. Вэбсайт нь Зах зээлийн талаархи мэдээллийг баталгаажуулдаггүй бөгөөд бид танд зөвхөн тав тухтай байдлыг хангах үүднээс үүнийг ашиглах боломжтой болгодог. Вэбсайт болон түүний Гуравдагч этгээдийн үйлчилгээ үзүүлэгчид Зах зээлийн мэдээллийн үнэн зөв, цаг үеийн, бүрэн гүйцэд эсвэл дарааллын зөв дарааллыг баталгаажуулахгүй бөгөөд таны ашигласан эсвэл Зах зээлийн мэдээлэлд найдсантай холбоотой аливаа үр дүнг баталгаажуулахгүй.

Зах зээлийн мэдээлэл нь янз бүрийн шалтгаанаар найдваргүй болж магадгүй, жишээлбэл, зах зээлийн нөхцөл байдал, эдийн засгийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөх. Вэбсайт эсвэл Гуравдагч этгээдийн үйлчилгээ үзүүлэгчид аль ч зах зээлийн мэдээлэлд агуулагдах аливаа мэдээлэл, санал бодлыг шинэчлэх үүрэг хүлээхгүй тул бид хэзээ ч мэдэгдэлгүйгээр зах зээлийн мэдээллийг санал болгохоо зогсоож болно. Зах зээлийн талаархи аливаа мэдээллийг цуцлах, тасалдуулах, хойшлуулах, буруутай тохиолдолд вэбсайт болон Гуравдагч этгээдийн үйлчилгээ үзүүлэгчид хоёулаа ямар ч хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг та зөвшөөрч байна.

7. Барааны тэмдэг ба зохиогчийн эрх

Вэбсайт дахь бүх эрх, гарчиг, ашиг сонирхол нь forexbrokerlisting.com-тэй адил бөгөөд худалдааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг, худалдааны нэр, лого нь вэб сайт эсвэл түүний харьяа байгууллагууд эсвэл бусад лиценз эзэмшигчдийн эзэмшилд байдаг бөгөөд хамгаалагдсан байдаг. зохиогчийн эрх, барааны тэмдгийн тухай хууль, олон улсын гэрээгээр.

Вэбсайтаас хэвлэх эсвэл татаж авах материалаас зохиогчийн эрхийн талаархи мэдэгдэл болон оюуны өмчийн хамгаалагдсан бусад эрхийн заалтыг устгахгүй байхыг та зөвшөөрч байна. Та эдгээр ашиглалтын нөхцөлд шууд зааснаас бусад тохиолдолд оюуны өмчийн эрх, эсвэл эдгээр материалыг ашиглах эсвэл вэбсайт ашиглах эрх, лиценз авахгүй.

Вэбсайтад ороогүй зүйлийг Вэбсайт эсвэл барааны тэмдгийг эзэмшиж болох гуравдагч этгээдийн бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр аливаа барааны тэмдгийг ашиглах тусгай зөвшөөрөл, эрх олгосон гэж тайлбарлаж болохгүй. Худалдааны тэмдэг, эсвэл вэбсайтын бусад агуулгыг энд зааснаас бусад тохиолдолд ашиглахыг хатуу хориглоно.

8. Захиргааны эрх зүй ба шүүхийн харьяалал

Эдгээр Ашиглалтын нөхцлийг Киприйн (CY) хуулиар зохицуулна.

9. Гэрээг цуцлах

Вэбсайт нь өөрийн үзэмжээр, бусадтай нэвтрэх, ашиглахыг зөвшөөрсөн хэвээр байгаа ч гэсэн өөрийн үзэмжээр вэбсайтыг ашиглахыг хүссэн үедээ, ямар ч шалтгаанаар цуцлах буюу зогсоохыг зөвшөөрч байна. Ийм түдгэлзүүлэлт эсвэл цуцлалтын дараа та нэн даруй (a) Вэбсайт ашиглахаа зогсоох, (б) Вэбсайтын агуулгын аль нэг хэсгийг хуулбарласан хуулбарыг устгах хэрэгтэй. Ийм цуцлалт, түдгэлзүүлэлт, цуцлалт хийсний дараа вэбсайт руу нэвтрэх нь хууль зөрчсөн үйлдэл болно. Цаашилбал, Вэбсайтад нэвтрэх эрхээ цуцалсан, түдгэлзүүлсэн тохиолдолд Вэбсайт нь танд болон гуравдагч этгээдэд хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг та зөвшөөрч байна.