อัปเดต: 06/16/2023

ตลาดแบล็คบูล

ตลาดแบล็คบูล ทบทวน

4.7 / 5
904 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

BlackBull Markets Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2014
🏢 สำนักงานใหญ่New Zealand
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$200
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 30
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 500
สเปรดเฉลี่ย EURUSD0.8 ปิ๊ป
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงินวันเดียวกัน
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

Blackbull Markets is a reputable trading broker that has been operating since 2014. With its headquarters in New Zealand, the broker specializes in offering CFDs and Forex trading services. Blackbull Markets has gained popularity due to its low fees, tight spreads, and user-friendly trading platform. The broker is known for executing trades quickly, providing traders with a seamless trading experience.

However, it’s essential to thoroughly assess a broker’s safety and reliability before depositing funds. In this review, we will provide you with an in-depth analysis of Blackbull Markets, covering key features, account types, trading platforms, customer support, and more. By the end of this review, you will have a comprehensive understanding of whether Blackbull Markets is the right broker for you.

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์

Blackbull Markets offers several notable features and benefits that make it an attractive choice for traders. Let’s explore some of these key features:

 • Established and Regulated: Blackbull Markets has been operating since 2014, establishing itself as a reputable broker. The company is registered with the New Zealand Financial Services Provider Registry and is a member of the New Zealand Financial Services Complaints Limited. These regulatory affiliations ensure that Blackbull Markets adheres to strict standards and provides a safe trading environment for its clients.
 • Wide Range of Trading Instruments: Blackbull Markets offers a diverse range of trading instruments, including CFDs and Forex. Traders have access to over 64 currency pairs, as well as energies, metals, indices, commodities, and more. This extensive selection allows traders to diversify their portfolios and take advantage of various market opportunities.
 • High Leverage: Blackbull Markets provides high leverage options, with leverage ratios of up to 1:500 for both professional and retail traders. International traders can also benefit from 1:500 leverage through the Seychelles entity. High leverage can amplify potential profits but also increases the risk, so it’s crucial to use leverage responsibly.
 • Multiple Trading Platforms: Blackbull Markets offers the popular MetaTrader 4 (MT4) and MetaTrader 5 (MT5) trading platforms. Traders can choose between these two platforms, both of which are renowned for their advanced features, user-friendly interfaces, and extensive charting and analysis tools. The availability of these platforms caters to the needs of both novice and experienced traders.
 • Commission-Free Accounts: Blackbull Markets provides commission-free trading accounts, meaning that traders do not incur additional fees for each trade. This can help traders save on trading costs and make their trading activities more cost-effective.
 • Funding and Withdrawal Options: The broker offers a variety of funding and withdrawal options, including bank wires, credit cards, and e-wallets. Traders can choose the most convenient method for their transactions. Blackbull Markets also allows traders to select their account’s base currency, enabling them to avoid conversion fees and simplifying the transfer process.
 • 24/7 Customer Support: Blackbull Markets provides round-the-clock customer support to assist traders with their inquiries and concerns. Having access to 24/7 customer support ensures that traders can receive timely assistance whenever they need it.
 • ทรัพยากรทางการศึกษา: Blackbull Markets offers a wealth of educational resources for traders of all levels. The broker has a blog where traders can find market analysis, research materials, and market overviews. Additionally, they provide a trading glossary, guides, and trading videos to help traders enhance their knowledge and skills. These educational resources are valuable for both beginners and experienced traders, empowering them to make informed trading decisions.

เราชอบอะไรเกี่ยวกับนายหน้า

There are several aspects of Blackbull Markets that stood out and impressed us:

 • Transparent and Regulated Broker: Blackbull Markets is a regulated broker, providing clients with transparency and ensuring compliance with regulatory standards. The broker’s registration with the New Zealand Financial Services Provider Registry and affiliation with the New Zealand Financial Services Complaints Limited demonstrates its commitment to maintaining a secure and trustworthy trading environment.
 • Wide Range of Trading Instruments: The availability of a diverse range of trading instruments allows traders to explore various markets and opportunities. With over 64 currency pairs and additional offerings such as energies, metals, indices, and commodities, Blackbull Markets enables traders to diversify their portfolios and potentially capitalize on different market conditions.
 • High Leverage Options: The high leverage offered by Blackbull Markets is beneficial for traders looking to amplify their potential profits. The availability of leverage ratios up to 1:500 caters to both professional and retail traders, providing flexibility in trading strategies. However, it’s important to remember that higher leverage also entails increased risk, and traders should exercise caution and implement appropriate risk management strategies.
 • User-Friendly Trading Platforms: Blackbull Markets offers the widely acclaimed MetaTrader 4 (MT4) and MetaTrader 5 (MT5) platforms. These platforms are known for their intuitive interfaces, extensive charting capabilities, and advanced analysis tools. The availability of both platforms caters to the preferences and requirements of different traders, allowing them to execute trades seamlessly.
 • Commission-Free Trading Accounts: The absence of commissions on trading accounts is a significant advantage for traders. With commission-free trading, traders can focus on executing their strategies without incurring additional costs per trade. This feature makes trading more cost-effective and increases the potential profitability for traders.
 • Effective Customer Support: Blackbull Markets’ 24/7 customer support is commendable. Traders can access assistance at any time, ensuring that their concerns and queries are addressed promptly. Effective customer support enhances the overall trading experience, especially in situations where immediate assistance is required.
 • ทรัพยากรทางการศึกษา: Blackbull Markets’ commitment to trader education is evident through its comprehensive range of educational resources. The availability of market analysis, research materials, guides, and trading videos empowers traders with knowledge and insights to make informed trading decisions. This educational support is particularly valuable for beginners who are looking to enhance their trading skills.

ประเภทบัญชีและราคา

 • สเปรดเฉลี่ย
 • สเปรดเฉลี่ย EURUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย USDJPY – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย GBPUSD- มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย BTCUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย XAUUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ยของ OILUSD – มาตรฐาน
 • ลิงค์รีวิว
 • 0.8 ปิ๊ป
 • 0.8 ปิ๊ป
 • 17 ปิ๊ป
 • 1.1 ปิ๊ป
 • 20 ปิ๊ป
 • 3.0 ปิ๊ป
 • 0.4 ปิ๊ป
 • 0.5 ปิ๊ป
 • 23 ปิ๊ป
 • 0.7 ปิ๊ป
 • 70 ปิ๊ป
 • 3.0 ปิ๊ป
 • 0.09 ปิ๊ป
 • 0.15 ปิ๊ป
 • 22.8 ปิ๊ป
 • 0.45 ปิ๊ป
 • 11.25 ปิ๊ป
 • 4.0 ปิ๊ป

Blackbull Markets offers three main account types: ECN Standard, ECN Prime, and ECN Institutional. Additionally, a demo account is available for traders who want to practice and familiarize themselves with the platform. Let’s take a closer look at the different account types:

 • ECN Standard Account: The ECN Standard account is suitable for traders who prefer commission-free trading. It requires a minimum deposit of $200, making it accessible for traders with different budget levels. This account type offers competitive spreads and provides access to the full range of Blackbull Markets’ trading instruments.
 • ECN Prime Account: The ECN Prime account is designed for traders who require lower spreads and have a larger trading capital. It requires a minimum deposit of $2,000 and offers tighter spreads compared to the ECN Standard account. The ECN Prime account provides enhanced trading conditions for traders seeking more competitive pricing.
 • ECN Institutional Account: The ECN Institutional account is tailored for professional and institutional traders who require customized trading solutions and have higher trading volumes. This account type offers personalized pricing, dedicated account managers, and additional benefits suited to the specific needs of institutional traders.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

 • แพลตฟอร์มการซื้อขาย
 • จำนวนแพลตฟอร์มการซื้อขาย
 • แพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์
 • แพลตฟอร์มเดสก์ท็อป (Windows)
 • แพลตฟอร์มเว็บ
 • การซื้อขายทางสังคม / การคัดลอกการซื้อขาย
 • เมต้าเทรดเดอร์ 4 (MT4)
 • เมต้าเทรดเดอร์ 5 (MT5)
 • cTrader
 • เทรดดิ้งวิว
 • DupliTrade
 • ซูลูเทรด
 • ลิงค์รีวิว
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • 6
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่

Blackbull Markets provides traders with the option to choose between the MetaTrader 4 (MT4) and MetaTrader 5 (MT5) trading platforms. Both platforms are highly regarded in the industry and offer a range of features to enhance the trading experience. Let’s explore the key aspects of each platform:

 • MetaTrader 4 (MT4): MT4 is a widely used and acclaimed trading platform known for its user-friendly interface, extensive charting capabilities, and advanced technical analysis tools. Traders can access a wide range of indicators, charting options, and automated trading features. MT4 also supports Expert Advisors (EAs), enabling traders to automate their trading strategies. The platform is suitable for traders of all levels, from beginners to experienced professionals.
 • MetaTrader 5 (MT5): MT5 is the successor to MT4 and offers an enhanced trading experience with additional features and improvements. While retaining the user-friendly interface and advanced charting tools of MT4, MT5 introduces new asset classes, more advanced order types, and additional technical indicators. MT5 is particularly popular among traders who require access to a broader range of financial instruments and enjoy advanced analysis capabilities.

Both MT4 and MT5 are available on multiple devices, including desktop computers, web browsers, and mobile devices. This allows traders to access their accounts and trade conveniently from anywhere at any time.

It’s worth noting that while Blackbull Markets offers the popular MT4 and MT5 platforms, it does not have a proprietary trading platform. Some traders may prefer brokers that provide their own custom-built platforms, offering unique features and functionalities.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

Blackbull Markets offers comprehensive customer support and a variety of educational resources to assist traders in their journey. Let’s explore these aspects in detail:

 • สนับสนุนลูกค้า: Blackbull Markets provides 24/7 customer support to ensure that traders can access assistance whenever needed. Traders can reach out to the support team via email, live chat, or phone. The availability of round-the-clock support is particularly beneficial for traders in different time zones or those who require immediate assistance during critical trading situations.
 • ทรัพยากรทางการศึกษา: Blackbull Markets prioritizes trader education and provides a range of educational resources to cater to traders of all levels. The broker’s blog features market analysis, research materials, and market overviews, offering valuable insights into market trends and potential trading opportunities. Additionally, Blackbull Markets offers a trading glossary, guides, and trading videos to help traders enhance their knowledge and skills. These resources empower traders to make informed trading decisions and improve their trading strategies.

Blackbull Markets vs. Competitors

To determine how Blackbull Markets compares to its competitors, it’s essential to evaluate key factors such as safety, trading conditions, available assets, fees, and customer support. Here’s a comparison of Blackbull Markets with some of its competitors:

 • OctaFX: OctaFX is a well-established broker known for its competitive trading conditions, including tight spreads and high-leverage options. OctaFX offers the MT4 and MT5 platforms, ensuring a user-friendly trading experience. Both brokers are regulated, providing a secure trading environment. However, Blackbull Markets stands out with its wider range of trading instruments and 24/7 customer support.
 • เปปเปอร์สโตน: Pepperstone is renowned for its ECN trading environment, competitive pricing, and excellent customer support. While both brokers offer the popular MT4 and MT5 platforms, Blackbull Markets provides a broader selection of trading instruments and higher leverage options. Pepperstone, on the other hand, offers a proprietary trading platform, cTrader, in addition to MT4 and MT5.
 • ความได้เปรียบ: Vantage is known for its competitive spreads and robust trading infrastructure. Both Blackbull Markets and Vantage offer a wide range of trading instruments and high-leverage options. However, Blackbull Markets differentiates itself with its 24/7 customer support and comprehensive educational resources. Vantage, on the other hand, offers a lower minimum deposit requirement.
 • อวาเทรด: Avatrade is a reputable broker that offers a variety of trading instruments and powerful trading platforms. While both Blackbull Markets and Avatrade are regulated, Blackbull Markets provides higher leverage options and a wider range of educational resources. Avatrade, on the other hand, offers additional trading features such as social trading and multiple account types.

Each broker has its strengths and focuses on different aspects, so it’s essential to consider your specific trading needs and preferences when choosing a broker.

บทสรุป

In conclusion, Blackbull Markets is a reputable trading broker that offers a range of features and benefits suitable for both beginner and experienced traders. With its established presence in the market, regulation, high-leverage options, competitive trading conditions, and user-friendly platforms (MT4 and MT5), Blackbull Markets provides a solid foundation for traders to engage in CFD and Forex trading.

The broker’s commitment to customer support, evidenced by 24/7 availability, and comprehensive educational resources further enhances the overall trading experience. However, it’s worth noting that Blackbull Markets lacks a proprietary trading platform and may have limited tools compared to some competitors.

Ultimately, the decision to choose Blackbull Markets as your preferred broker depends on your specific trading requirements, risk appetite, and preferences. Conducting thorough research and comparing different brokers will help you make an informed decision that aligns with your trading goals.

คำถามที่พบบ่อย

Is Blackbull Markets a regulated broker?

Yes, Blackbull Markets is registered with the New Zealand Financial Services Provider Registry and is a member of the New Zealand Financial Services Complaints Limited. These regulatory affiliations ensure that the broker operates in compliance with industry standards and provides a safe trading environment.

What trading platforms does Blackbull Markets offer?

Blackbull Markets offers the popular MetaTrader 4 (MT4) and MetaTrader 5 (MT5) platforms. These platforms are renowned for their user-friendly interfaces, advanced charting tools, and extensive technical analysis capabilities. Traders can access these platforms on desktop computers, web browsers, and mobile devices.

Does Blackbull Markets offer educational resources?

Yes, Blackbull Markets provides a range of educational resources to support traders of all levels. These resources include market analysis, research materials, trading guides, trading videos, and a trading glossary. The educational materials aim to enhance traders’ knowledge and skills, enabling them to make informed trading decisions.

What are the account types offered by Blackbull Markets?

Blackbull Markets offers three main account types: ECN Standard, ECN Prime, and ECN Institutional. The ECN Standard account is suitable for traders looking for commission-free trading, while the ECN Prime account offers tighter spreads for traders with larger capital. The ECN Institutional account caters to professional and institutional traders with customized trading solutions.

แหล่งที่มาและลิงค์ภายนอก

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

ตลาดแบล็คบูล

4.7 / 5
904 การให้คะแนน

ความคิดเห็น

 • Olivia

  11 ก.พ., 2022

  “ฉันขอขอบคุณการดำเนินการซื้อขายที่รวดเร็วปานสายฟ้าที่นำเสนอโดย BlackBull Markets ช่วยให้ฉันเข้าและออกจากการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่พลาดโอกาสทางการตลาด”

 • Ryan

  22 ก.พ., 2022

  “BlackBull Markets มีการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ทีมสนับสนุนของพวกเขาเป็นมิตร มีความรู้ และพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย”

 • Lily

  14 พ.ค., 2022

  “สเปรดที่แข่งขันได้ของตลาด BlackBull ช่วยให้ฉันประหยัดเงินในการเทรดได้ เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นโบรกเกอร์ที่เสนอสเปรดที่แคบและราคาที่โปร่งใส”

 • Benjamin

  13 มิ.ย., 2022

  “แพลตฟอร์มการซื้อขายของ BlackBull Markets นั้นใช้งานง่ายและใช้งานง่าย มันทำให้ฉันมีเครื่องมือและคุณสมบัติที่จำเป็นในการวิเคราะห์ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการซื้อขายได้อย่างราบรื่น”

 • Ethan

  28 ต.ค., 2022

  “ตราสารที่สามารถซื้อขายได้จาก BlackBull Markets นั้นน่าประทับใจ ฉันสามารถเข้าถึงคู่สกุลเงินและสินทรัพย์อื่น ๆ ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายของฉัน”

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!