อัปเดต: 09/10/2023

eToro

eToro ทบทวน

4 / 5
468 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

การแนะนำ

eToro Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2007
🏢 สำนักงานใหญ่UK, Cyprus, Australia
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$200
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 30
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 500
สเปรดเฉลี่ย EURUSD1.0 pips
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงิน1-2 business days
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

Etoro is a prominent forex broker that has revolutionized the trading industry with its innovative platform and comprehensive range of features. In this article, we will share our firsthand experience with Etoro, providing you with insights into its user-friendly interface, account types, trading tools, tradable instruments, pricing structure, deposit and withdrawal options, regulation and security measures, customer support, and feedback from other traders.

By the end of this review, you will have a clear understanding of what Etoro has to offer and whether it is the right choice for your trading needs.

Our Experience with Etoro

Trading Simplified: A User’s Perspective on Etoro

As traders ourselves, we were impressed by Etoro’s commitment to simplifying the trading process. The platform’s intuitive interface made it easy for us to navigate through various sections and execute trades efficiently.

Whether you are a beginner or an experienced trader, Etoro provides a seamless user experience that caters to traders of all skill levels. The platform is designed to be user-friendly, allowing you to focus on making informed trading decisions without getting overwhelmed by complicated features.

Pros and Cons – What We Like and Don’t Like about Etoro

Weighing the Pros and Cons: Unveiling the Strengths and Considerations of Etoro

Pros

 • Social Trading Community: Etoro offers a unique social trading feature that allows users to interact with and learn from other traders. This feature promotes knowledge-sharing and enables beginners to follow the strategies of experienced traders.
 • User-Friendly Interface: Etoro’s platform is designed with simplicity in mind. The intuitive interface makes it easy for users to navigate and execute trades without any hassle.
 • Diverse Account Types: Etoro offers a range of account types to suit different trading preferences and experience levels. From basic accounts to VIP accounts, traders can choose the one that best meets their requirements.

Cons

 • Limited Tradable Instruments: Although Etoro covers major forex pairs and popular cryptocurrencies, the selection of tradable instruments is relatively limited compared to some other brokers.
 • Inactivity Fee: Etoro imposes an inactivity fee on dormant accounts. Traders who do not use their accounts for a specific period may be subject to this fee.

Account Types and Features

Tailored Solutions: Exploring Etoro’s Diverse Account Types and Features

Etoro offers a variety of account types, each tailored to cater to the specific needs of traders. Let’s take a closer look at some of the key account types and features offered by Etoro:

 • Basic Account: The basic account is suitable for beginners who are new to trading. It provides access to essential features and allows users to explore the platform without overwhelming them with advanced functionalities.
 • Silver Account: The silver account is designed for traders who have gained some experience in the market. It offers additional benefits such as access to webinars and market research tools to help traders make informed decisions.
 • Gold Account: The gold account is aimed at more seasoned traders. It provides enhanced features such as a dedicated account manager, priority customer support, and access to exclusive events and trading signals.

แพลตฟอร์มการซื้อขายและเครื่องมือ

Unleashing Trading Potential: Exploring Etoro’s Advanced Platform and Tools

 • แพลตฟอร์มการซื้อขาย
 • จำนวนแพลตฟอร์มการซื้อขาย
 • แพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์
 • แพลตฟอร์มเดสก์ท็อป (Windows)
 • แพลตฟอร์มเว็บ
 • การซื้อขายทางสังคม / การคัดลอกการซื้อขาย
 • เมต้าเทรดเดอร์ 4 (MT4)
 • เมต้าเทรดเดอร์ 5 (MT5)
 • cTrader
 • เทรดดิ้งวิว
 • DupliTrade
 • ซูลูเทรด
 • ลิงค์รีวิว
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • 6
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่

Etoro’s trading platform is a powerful tool that empowers traders to execute trades efficiently and effectively. Here are some notable features of Etoro’s trading platform:

 • Copy Trading: Etoro’s unique copy trading feature allows users to automatically replicate the trades of successful traders. This feature is particularly beneficial for beginners who can learn from more experienced traders and potentially generate profits.
 • Advanced Charting Tools: Etoro offers a wide range of advanced charting tools that enable traders to analyze market trends, identify patterns, and make informed trading decisions. The platform provides various technical indicators, drawing tools, and customizable chart layouts to enhance the trading experience.
 • Mobile Trading: Etoro understands the importance of being able to trade on the go. The platform offers a mobile application that is compatible with both iOS and Android devices, allowing traders to access their accounts and trade anytime, anywhere.

Range of Tradable Instruments

Endless Possibilities: Exploring a World of Tradable Assets with Etoro

Etoro provides traders with an extensive selection of tradable instruments, enabling them to diversify their portfolios and explore different markets. Some of the key tradable assets offered by Etoro include:

 • Forex: Etoro offers a wide range of major, minor, and exotic currency pairs. Traders can take advantage of the forex market’s liquidity and volatility to capitalize on potential trading opportunities.
 • Cryptocurrencies: Etoro is known for its strong presence in the cryptocurrency market. Traders can access a diverse range of cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, Ripple, and many more.
 • Stocks: Etoro allows traders to invest in stocks of popular companies from around the world. This provides an opportunity to benefit from the performance of renowned companies and potentially earn dividends.
 • Commodities: Etoro offers a selection of commodities, such as gold, silver, oil, and natural gas. These assets provide traders with the ability to diversify their portfolios and take advantage of price movements in the global commodity markets.

Spreads, Commissions, and Fees

Transparent Pricing: Analyzing Etoro’s Spreads, Commissions, and Fees

 • สเปรดเฉลี่ย
 • สเปรดเฉลี่ย EURUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย USDJPY – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย GBPUSD- มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย BTCUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย XAUUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ยของ OILUSD – มาตรฐาน
 • ลิงค์รีวิว
 • 1.0 pips
 • 1.0 pips
 • 45 pips
 • 1.0 pips
 • 20 ปิ๊ป
 • 3.0 ปิ๊ป
 • 0.4 ปิ๊ป
 • 0.5 ปิ๊ป
 • 23 ปิ๊ป
 • 0.7 ปิ๊ป
 • 70 ปิ๊ป
 • 3.0 ปิ๊ป
 • 0.09 ปิ๊ป
 • 0.15 ปิ๊ป
 • 22.8 ปิ๊ป
 • 0.45 ปิ๊ป
 • 11.25 ปิ๊ป
 • 4.0 ปิ๊ป

When it comes to trading, it is essential to understand the pricing structure and associated costs. Here’s a breakdown of Etoro’s pricing model:

 • Spreads: Etoro operates on a spread-based pricing model. The spreads vary depending on the tradable instrument and market conditions. Generally, major currency pairs have tighter spreads, while exotic currency pairs and volatile assets may have wider spreads.
 • Commissions: Etoro does not charge any commissions on trades executed on its platform. Instead, the broker incorporates its costs into the spread, making it transparent for traders.
 • Overnight Fees: Etoro applies overnight fees for positions held overnight. These fees are based on the leverage used, the size of the position, and the applicable interest rates.
 • Inactivity Fee: As mentioned earlier, Etoro imposes an inactivity fee on dormant accounts. Traders who do not use their accounts for a specific period may be subject to this fee.

It is important for traders to review and understand all the associated costs before engaging in trading activities with Etoro.

ตัวเลือกการฝากและถอนเงิน

Seamlessly Managing Funds: A Closer Look at Deposit and Withdrawal Methods with Etoro

Etoro offers a range of convenient deposit and withdrawal methods to ensure that traders can easily manage their funds. Some of the common methods available include:

 • Bank Transfers: Traders can deposit and withdraw funds through bank transfers. This method may require a longer processing time compared to other options.
 • Credit/Debit Cards: Etoro accepts major credit and debit cards, allowing traders to make quick and secure transactions.
 • E-Wallets: Etoro supports popular e-wallets such as PayPal, Skrill, and Neteller, providing traders with additional flexibility and convenience.

It’s important to note that the availability of deposit and withdrawal methods may vary depending on the trader’s location. Traders should check Etoro’s website for the most up-to-date information on supported payment options.

กฎระเบียบและการรักษาความปลอดภัย

Trust and Confidence: Unveiling Etoro’s Regulatory Standards and Security Measures

Etoro prioritizes the safety and security of its traders’ funds and personal information. Here are some key aspects regarding Etoro’s regulation and security measures:

 • Regulation: Etoro is a regulated broker, authorized and licensed by reputable financial authorities. This ensures that the broker adheres to strict regulatory standards and follows best practices in the industry.
 • Segregated Accounts: Etoro keeps traders’ funds in segregated accounts, separate from the company’s operational funds. This provides an additional layer of protection for traders in the event of any unforeseen circumstances.
 • Two-Factor Authentication (2FA): Etoro offers the option to enable 2FA, adding an extra layer of security to traders’ accounts. This feature requires users to provide an additional verification code during the login process, enhancing the overall account security.

สนับสนุนลูกค้า

Empowering Traders: Assessing Etoro’s Responsive Customer Support

Etoro understands the importance of providing excellent customer support to assist traders in their journey. The broker offers multiple channels to address customer queries and concerns, including:

 • Live Chat: Etoro provides a live chat feature on its website, allowing traders to connect with a support representative in real-time and receive prompt assistance.
 • Email Support: Traders can also reach out to Etoro’s support team via email. The broker strives to respond to customer queries within a reasonable timeframe.
 • Comprehensive FAQs: Etoro maintains an extensive library of frequently asked questions (FAQs) that cover various topics, ranging from account setup to trading strategies. This resource can be helpful for traders seeking quick answers to common queries.

What Other Traders Say

Insights from Other Traders: A Glimpse into the Feedback on Etoro

To provide a comprehensive review, we also looked into feedback from other traders regarding their experiences with Etoro. While individual experiences may vary, we found several common themes among traders’ feedback:

 • User-Friendly Platform: Many traders appreciate Etoro’s user-friendly platform, stating that it makes trading easy and accessible, particularly for beginners.
 • Social Trading Feature: The social trading aspect of Etoro receives positive feedback, with traders enjoying the ability to follow and learn from successful traders.
 • Customer Support: Etoro’s responsive customer support is often praised by traders who have sought assistance. The support team is commended for their knowledge and willingness to help.

บทสรุป

The Ultimate Trading Destination: Our Final Verdict on Etoro

After exploring various aspects of Etoro, we can confidently conclude that it is a powerful and user-friendly platform for traders of all levels. With its intuitive interface, diverse account types, comprehensive trading tools, a wide range of tradable instruments, transparent pricing, and responsive customer support, Etoro provides a compelling option for those seeking to engage in forex and cryptocurrency trading.

However, it’s essential to conduct thorough research and consider your individual trading preferences and goals before choosing any broker. We encourage you to visit Etoro’s website, explore its offerings, and take advantage of the available educational resources to make an informed decision.

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

eToro

4 / 5
468 การให้คะแนน
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!