อัปเดต: 05/30/2023

GlobeX360

GlobeX360 ทบทวน

4 / 5
152 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

GlobeX360 Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2020
🏢 สำนักงานใหญ่Seychelles
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$10
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 400
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 400
สเปรดเฉลี่ย EURUSD0.0 ปิ๊ป
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงินวันเดียวกัน
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

Globex360 is an exceptional online trading provider that has rapidly emerged as a key player in the forex trading industry since its establishment in 2017. With a primary focus on the African continent, Globex360 has successfully expanded its services globally, offering traders around the world access to quality trading platforms and unparalleled technical support.

Led by the visionary Nombuso Mkhulise, Globex360 takes immense pride in being the first black woman-owned forex broker globally. Mkhulise, an accomplished and seasoned CEO, has shattered barriers and paved the way for women in the financial sector, inspiring others to pursue financial freedom. Her commitment to excellence and empowering traders from diverse backgrounds is evident in every aspect of Globex360’s operations.

In this in-depth review of Globex360, we will explore the key features and benefits the broker offers, discuss our favorite aspects, delve into the different account types and pricing options, examine the trading platforms available, evaluate the quality of customer support and educational resources, compare Globex360 with its competitors, and provide a comprehensive conclusion based on our analysis. Prepare to discover why Globex360 is an industry leader in providing traders with exceptional forex trading opportunities.

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์

 • Wide Range of Trading Instruments: Globex360 offers traders access to a diverse range of trading instruments, including Forex, Indices, Commodities, Equities, and even Crypto-currencies. This extensive selection allows traders to diversify their portfolios and capitalize on various market opportunities.
 • Regulated and Transparent: Globex360 is registered under the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in South Africa, ensuring that it operates in accordance with strict regulatory standards. The broker’s commitment to transparency is evident in its segregated accounts, which keep client funds separate from the company’s funds, providing an added layer of security for traders.
 • Competitive Trading Conditions: With low trading fees, no deposit or withdrawal fees, and a variety of account types tailored to different trader experiences, Globex360 offers competitive trading conditions that appeal to both novice and experienced traders. The leverage options spread, and order execution speeds are designed to optimize trading efficiency and profitability.
 • Cutting-Edge Trading Platforms: Globex360 exclusively offers the industry-renowned MetaTrader 4 (MT4) trading platform. Available as a desktop terminal and mobile application for both Android and iOS devices, MT4 provides traders with advanced charting tools, real-time market data, customizable indicators, and expert advisors for automated trading.

เราชอบอะไรเกี่ยวกับนายหน้า

We were particularly impressed by Globex360’s commitment to empowering traders through its diverse range of trading instruments and competitive trading conditions.

The emphasis on regulation and transparency is commendable, ensuring that traders’ funds and personal information are secure.

The exclusive use of the MetaTrader 4 platform further enhances the trading experience, providing traders with a powerful and user-friendly interface to execute trades and analyze markets effectively.

ประเภทบัญชีและราคา

 • สเปรดเฉลี่ย
 • สเปรดเฉลี่ย EURUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย USDJPY – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย GBPUSD- มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย BTCUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย XAUUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ยของ OILUSD – มาตรฐาน
 • ลิงค์รีวิว
 • 0.0 ปิ๊ป
 • 0.0 ปิ๊ป
 • 25 pips
 • 0.0 ปิ๊ป
 • 20 ปิ๊ป
 • 3.0 ปิ๊ป
 • 0.4 ปิ๊ป
 • 0.5 ปิ๊ป
 • 23 ปิ๊ป
 • 0.7 ปิ๊ป
 • 70 ปิ๊ป
 • 3.0 ปิ๊ป
 • 0.09 ปิ๊ป
 • 0.15 ปิ๊ป
 • 22.8 ปิ๊ป
 • 0.45 ปิ๊ป
 • 11.25 ปิ๊ป
 • 4.0 ปิ๊ป

Globex360 offers three distinct account types to cater to the varying needs and experiences of traders: Basic Account, Standard Account, and Professional or VIP Account. Each account type comes with its own set of features and requirements, allowing traders to choose the one that best suits their trading style and objectives.

The Basic Account is designed for novice traders and requires a minimum deposit of $100. It offers instant execution, free account management, and access to Forex, Commodities, and Indices. However, traders with this account type do not have access to the educational resources and automated trading options available in other account types.

The Standard Account builds upon the features of the Basic Account, offering market execution, access to automated trading, and a minimum deposit of $500. It is suitable for traders with some trading experience who wish to expand their capabilities. While it provides access to educational materials, traders with the Standard Account do not have a personal account manager.

The Professional or VIP Account is the most advanced account type, tailored for experienced traders seeking enhanced features and privileges. It offers market execution, access to automated trading, a personal account manager, and a maximum leverage of 1:400. Traders must meet a minimum deposit requirement of $5,000 to open a Professional or VIP Account.

Globex360’s pricing structure is competitive, with no deposit or withdrawal fees. However, an inactivity fee of $5 applies if there is no trading activity for a specified period. Traders should carefully consider the pricing options and account features to select the most suitable account type for their trading needs.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

 • แพลตฟอร์มการซื้อขาย
 • จำนวนแพลตฟอร์มการซื้อขาย
 • แพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์
 • แพลตฟอร์มเดสก์ท็อป (Windows)
 • แพลตฟอร์มเว็บ
 • การซื้อขายทางสังคม / การคัดลอกการซื้อขาย
 • เมต้าเทรดเดอร์ 4 (MT4)
 • เมต้าเทรดเดอร์ 5 (MT5)
 • cTrader
 • เทรดดิ้งวิว
 • DupliTrade
 • ซูลูเทรด
 • ลิงค์รีวิว
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • 6
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่

Globex360 exclusively provides the MetaTrader 4 (MT4) trading platform, renowned for its advanced features and user-friendly interface. Traders can access the MT4 platform through the desktop terminal and mobile application available for Android and iOS devices.

The MT4 desktop terminal offers a comprehensive set of tools for technical analysis, including customizable charts, a wide range of technical indicators, and the ability to automate trades with expert advisors. Traders can execute market, limit, and stop orders, manage multiple trading accounts, and access real-time market data. The desktop terminal ensures accuracy and transparency in trading decisions, allowing traders to monitor their performance effectively.

The MT4 mobile application caters to traders who prefer trading on the go. With the mobile platform, traders can access their accounts, execute trades, and monitor markets from their smartphones or tablets. While offering similar features to the desktop terminal, the mobile application provides added convenience and flexibility for traders who require constant access to the forex market.

Globex360’s commitment to security is evident in the use of the MT4 platform, which adheres to industry best practices. However, it is worth noting that the two-step login process and facial recognition features are not available on the MT4 platforms provided by Globex360.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

Globex360 places great importance on customer support and trader education, aiming to equip traders with the knowledge and resources needed for successful trading. The broker offers multiple methods of customer support, including live chat through Facebook Messenger, email support, and phone support. Traders can reach out to the customer support team for assistance with inquiries or concerns during business hours.

The customer support team at Globex360 is known for its fast response times and relevant responses to inquiries. However, it is worth noting that customer support is not available 24/7, which may be a consideration for traders who require immediate assistance outside of business hours.

In terms of education, Globex360 provides a range of resources to enhance traders’ knowledge and skills. The broker offers webinars and seminars conducted by industry experts to educate traders on trading strategies, market analysis techniques, and risk management. These educational programs aim to empower traders and help them make informed trading decisions.

Traders also have access to a comprehensive knowledge base on the Globex360 website, which covers essential trading concepts and guides traders through various aspects of forex trading. The knowledge base serves as a valuable resource for novice traders, offering explanations on topics such as spreads, currency pairs, and margin levels.

While Globex360 offers valuable customer support and educational resources, it is worth mentioning that video tutorials or visual aids are not currently provided. Additionally, a more detailed how-to guide on using the trading platform could further enhance the educational experience for traders.

Globex360 vs. Competitors

When comparing Globex360 with its competitors, several factors set it apart. The broker’s commitment to regulation and transparency, evident in its registration with the Financial Sector Conduct Authority in South Africa, provides a sense of security for traders. Additionally, Globex360’s segregated accounts for client funds and adherence to regulatory guidelines contribute to a trustworthy trading environment.

In terms of account types, Globex360 offers a range of options to cater to traders with different levels of experience. The availability of the Basic Account with a low minimum deposit requirement allows novice traders to get started, while the Standard and Professional/VIP Accounts provide more advanced features for experienced traders.

The provision of the MetaTrader 4 (MT4) platform as the sole trading platform is a notable feature of Globex360. While the MT4 platform is widely recognized for its advanced features and reliability, some traders may prefer brokers that offer a broader range of trading platforms to choose from.

Globex360’s competitive pricing structure, with no deposit or withdrawal fees, is another advantage. Traders can enjoy cost-effective trading without incurring additional charges. However, the inactivity fee of $5 may be a consideration for traders who anticipate periods of inactivity.

While Globex360 offers a comprehensive set of trading instruments, including forex, indices, commodities, equities, and cryptocurrencies, it is essential for traders to assess whether the available markets align with their trading preferences and strategies.

บทสรุป

In conclusion, Globex360 is an online trading provider that has established itself as a leading brokerage firm in Africa and beyond. With its commitment to regulation, transparency, and client fund security, the broker offers a trustworthy trading environment for traders.

Globex360 provides a range of account types to suit traders with varying levels of experience, allowing them to choose the account that best aligns with their trading goals and preferences. The MetaTrader 4 (MT4) trading platform offered by Globex360 is renowned for its advanced features and user-friendly interface, providing traders with the tools they need to analyze markets and execute trades effectively.

The broker’s customer support team is responsive and offers assistance through various channels, ensuring that traders can access help when needed. The educational resources provided by Globex360, including webinars, seminars, and a comprehensive knowledge base, empower traders with the knowledge and skills to make informed trading decisions.

While Globex360 has several advantages, such as its competitive pricing structure and a wide range of trading instruments, traders should carefully evaluate their specific trading needs and preferences to determine if this broker is the right fit for them. By considering factors such as account types, available markets, and the trading platform, traders can make an informed decision when choosing a broker.

คำถามที่พบบ่อย

Is Globex360 a regulated broker?

Yes, Globex360 is regulated by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in South Africa, ensuring compliance with regulatory standards and providing a level of security for traders.

What account types does Globex360 offer?

Globex360 offers three account types: Basic Account, Standard Account, and Professional/VIP Account. These account types cater to traders with varying levels of experience and offer different features and benefits.

What trading platform does Globex360 provide?

Globex360 exclusively provides the MetaTrader 4 (MT4) trading platform, known for its advanced features, user-friendly interface, and reliability.

Does Globex360 charge deposit or withdrawal fees?

No, Globex360 does not charge any deposit or withdrawal fees. However, traders should note that there may be transfer fees charged by the bank

Is customer support available 24/7 at Globex360?

No, customer support at Globex360 is available during business hours. Traders can reach out to the customer support team via live chat, email, or phone.

Does Globex360 offer educational resources for traders?

Yes, Globex360 provides educational resources such as webinars, seminars, and a comprehensive knowledge base to empower traders with trading knowledge and skills.

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

GlobeX360

4 / 5
152 การให้คะแนน
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!