อัปเดต: 09/13/2023

ตัวเลือกไอคิว

ตัวเลือกไอคิว ทบทวน

4 / 5
954 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

IQ Option Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2013
🏢 สำนักงานใหญ่Cyprus
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$10
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 30
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 500
สเปรดเฉลี่ย EURUSD1.0 pips
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงิน1-3 business days
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

IQ Option is a prominent forex brokerage company developed under IQ Option Europe. Founded in 2013 and headquartered in Cyprus, IQ Option has established itself as a trusted broker in the industry. It holds a license from the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), a reputable regulatory body based in Cyprus. This license allows IQ Option to provide financial services within the European Economic Area zone, ensuring compliance with strict regulatory standards.

With over 25 million traders worldwide, IQ Option has gained recognition as one of the fastest-growing companies in the global trading market. Traders from more than 178 countries utilize the platform, benefiting from its wide range of financial services. However, due to regulatory restrictions, IQ Option is unable to accept traders from certain countries, including the United States, Canada, Australia, Japan, and others.

The platform and website of IQ Option are available in thirteen different languages, catering to clients from various regions. Traders can select their preferred language and choose from a range of currencies for trading, including GBP, RUB, EUR, IDR, USD, MUR, and Yuan. This language and currency diversity contribute to a user-friendly and inclusive trading experience.

In this comprehensive review, we will delve into the key features and benefits offered by IQ Option, examine different account types and pricing options, explore the trading platforms available, assess customer support and educational resources, compare IQ Option against its competitors, and conclude with a summary of our findings.

With its commitment to regulatory compliance, extensive range of financial services, user-friendly platforms, and comprehensive support, IQ Option is a broker that deserves the attention of forex trading professionals.

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์

 • Regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), providing a secure and trustworthy trading environment.
 • A diverse range of trading instruments, including binary options, stocks and shares, currencies, and ETF trading.
 • Award-winning trading platform with a user-friendly interface and customizable charting tools.
 • Extensive educational resources and materials for traders of all experience levels.
 • No deposit or withdrawal fees, and a low minimum deposit requirement of $10.

เราชอบอะไรเกี่ยวกับนายหน้า

We were impressed by IQ Option’s commitment to regulatory compliance, ensuring the safety of client funds. The wide range of tradable instruments, including binary options, provides ample opportunities for diversification. The intuitive trading platform, equipped with customizable charting tools, allows for efficient analysis and execution of trades. Additionally, the comprehensive educational resources cater to both novice and experienced traders, facilitating skill development and market knowledge.

 1. Regulatory Compliance: One of the standout features of IQ Option is its regulation by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). As a trader, having a regulated broker provides a sense of security and ensures that the broker operates in accordance with strict financial standards and regulations.
 2. Ease of Account Opening: IQ Option offers a simple and convenient account opening process. Traders can easily create an account and start trading with a minimum deposit of just $10. This low entry requirement makes it accessible for traders of all levels, including those with limited trading capital.
 3. Wide Range of Trading Instruments: IQ Option provides an extensive selection of trading instruments, including binary options, stocks and shares, currencies, ETFs, and cryptocurrencies. This diversity allows traders to explore various markets and diversify their trading portfolios, enhancing their potential for profit.
 4. No Deposit and Withdrawal Fees: IQ Option stands out by not charging any deposit or withdrawal fees. This transparent approach eliminates unnecessary costs for traders and ensures that they can fully utilize their trading capital without incurring additional charges.
 5. User-Friendly Trading Platforms: IQ Option offers its proprietary trading platform, which is available in both web and desktop versions. The platform is well-designed, intuitive, and easy to navigate, making it suitable for traders of all experience levels. Additionally, the mobile trading application allows traders to access their accounts and trade on the go, providing flexibility and convenience.
 6. ทรัพยากรทางการศึกษา: IQ Option prioritizes the education of its traders and provides a range of educational materials, including trading videos, webinars, tutorials, and e-books. These resources are designed to enhance traders’ knowledge and skills, empowering them to make informed trading decisions.
 7. Responsive Customer Support: IQ Option boasts a customer support team that is available 24/7 to address any inquiries or concerns promptly. Traders can reach out to the support team via email, contact form, or live chat, ensuring that assistance is always within reach.

ประเภทบัญชีและราคา

IQ Option offers two main types of trading accounts: the Real Account and the VIP Account. Each account type caters to different trading needs and preferences.

 1. Real Account:
  • Minimum Deposit: $10
  • This account is suitable for traders who are new to the platform or prefer to start with a smaller investment.
  • Traders gain access to a wide range of trading instruments, including binary options, stocks and shares, currencies, ETFs, and cryptocurrencies.
  • The Real Account provides all the essential features and functionalities needed for successful trading.
  • Traders can participate in trading competitions and access educational resources to enhance their trading skills.
  • The account offers a user-friendly trading platform, available on the web and desktop, as well as a mobile trading application for trading on the go.
 2. บัญชีวีไอพี:
  • Minimum Deposit: $1900 or a trading volume of $15000 within three months
  • The VIP Account is designed for experienced traders or those who are willing to make a higher investment.
  • Traders with a VIP Account enjoy all the benefits of the Real Account, along with personalized features and additional support.
  • A dedicated account manager is assigned to VIP Account holders, providing personalized assistance and guidance.
  • Traders receive a monthly report on their trading records, helping them analyze their performance and make informed decisions.
  • The VIP Account is suitable for traders who require a higher level of service and want to take their trading to the next level.

It’s important to note that IQ Option does not charge any account fees for both the Real Account and the VIP Account. Additionally, there are no deposit fees or withdrawal fees, allowing traders to have full control over their funds and maximize their trading opportunities.

Traders can choose the account type that aligns with their trading goals and financial capabilities. The Real Account offers a low entry barrier, making it accessible to traders of all levels, while the VIP Account caters to those seeking a more personalized and exclusive trading experience.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

IQ Option provides its proprietary trading platform, available in web, desktop, and mobile versions. The platform offers a user-friendly interface and a range of charting tools, such as candle charts, line charts, and bar charts.

Traders can access real-time market data, place various order types, and set alerts for price changes. The mobile trading platform allows for trading on-the-go and offers the same features as the web and desktop platforms.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

IQ Option excels in customer support, with a fast response time and relevant answers to inquiries. Traders can reach the support team via email, contact form, or live chat, available 24/7. The broker also offers an extensive range of educational resources, including trading videos, webinars, tutorials, e-books, and a comprehensive FAQ section. T

raders can enhance their skills and understanding of the market through these resources, ensuring they have the necessary knowledge to make informed trading decisions.

IQ Option vs. Competitors

When compared to its competitors, IQ Option stands out with its diverse range of tradable instruments, including binary options, which are not offered by many brokers. The intuitive and customizable trading platform, coupled with the comprehensive educational resources, provides traders with a competitive edge. Additionally, the low minimum deposit requirement and absence of deposit and withdrawal fees make IQ Option an attractive choice for traders.

When comparing IQ Option to its main competitors, namely Olymp Trade and Pocket Option, several key factors differentiate them in terms of features, offerings, and overall trading experience.

 1. Trading Instruments and Asset Variety:
  • IQ Option: IQ Option stands out with its extensive range of trading instruments, including binary options, stocks and shares, currencies, ETFs, and cryptocurrencies. This diverse selection allows traders to diversify their portfolios and explore various market opportunities.
  • Olymp Trade: Olymp Trade offers a similar range of trading instruments, including currency pairs, commodities, indices, and cryptocurrencies. While the selection is not as extensive as IQ Option, it still provides traders with ample options for trading.
  • Pocket Option: Pocket Option provides a wide range of trading instruments, including forex, cryptocurrencies, and indices. While the selection is comparable to IQ Option, it does not offer trading in stocks and shares, which may limit some traders’ preferences.
 2. Account Types and Pricing:
  • IQ Option: IQ Option offers two main account types, the Real Account and the VIP Account. The Real Account requires a minimum deposit of $10, making it accessible to traders of all levels. The VIP Account, on the other hand, requires a higher deposit of $1900 or a trading volume of $15000 within three months, providing additional personalized features and support.
  • Olymp Trade: Olymp Trade also offers two account types, the Standard Account, and the VIP Account. The Standard Account requires a minimum deposit of $10, similar to IQ Option’s Real Account. The VIP Account, however, requires a higher deposit, which is not specified on their website, and offers additional features and benefits.
  • Pocket Option: Pocket Option offers various account types, including Demo, Standard, and VIP accounts. The Standard Account has a minimum deposit of $50, which is higher compared to IQ Option and Olymp Trade. The VIP Account requires a higher deposit amount and provides enhanced features for experienced traders.
 3. แพลตฟอร์มการซื้อขาย:
  • IQ Option: IQ Option has developed its in-house trading platform, which is user-friendly, visually appealing, and available on web, desktop, and mobile devices. The platform offers a range of trading tools, indicators, and charting options to assist traders in their analysis and decision-making process.
  • Olymp Trade: Olymp Trade also provides its proprietary trading platform, which is designed to be intuitive and user-friendly. The platform offers a variety of technical analysis tools and indicators, as well as a mobile application for traders on the go.
  • Pocket Option: Pocket Option offers a web-based trading platform that is accessible directly from the browser. It provides a simple and straightforward trading experience with essential tools and features for executing trades.
 4. กฎระเบียบและการรักษาความปลอดภัย:
  • IQ Option: IQ Option is regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), which ensures compliance with strict financial regulations and safeguards traders’ funds through segregated accounts and SSL encryption.
  • Olymp Trade: Olymp Trade is also regulated by the International Financial Commission (IFC), providing an additional layer of protection for traders’ funds and ensuring fair trading practices.
  • Pocket Option: Pocket Option’s regulatory status is not explicitly mentioned on its website, which may raise concerns for some traders.

While all three brokers offer competitive trading services, IQ Option stands out with its diverse asset options, accessible trading platforms, and a strong emphasis on customer support and education. Its regulated status and comprehensive trading experience make it a preferred choice for both novice and experienced traders.

It’s important for traders to carefully evaluate their individual trading needs and preferences when choosing between IQ Option, Olymp Trade, and Pocket Option, considering factors such as available trading instruments, account types, pricing, and platform features.

 • Bonus and Promotion
 • Deposit Bonus
 • No Deposit Bonus
 • Cashback Rebates
 • Live Trading Competitions
 • Demo Trading Competition
 • Refer A Friend
 • Loyalty Scheme
 • ลิงค์รีวิว
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่

บทสรุป

In conclusion, IQ Option emerges as a reliable and comprehensive forex brokerage company, offering a wide range of trading instruments and a user-friendly trading experience. With its strong regulation by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), IQ Option ensures compliance with strict financial standards and provides a secure trading environment for its clients.

One of the notable advantages of IQ Option is its diverse selection of trading instruments, including binary options, stocks and shares, currencies, ETFs, and cryptocurrencies. This enables traders to explore various markets and diversify their investment portfolios according to their preferences and strategies.

The availability of different account types, such as the Real Account and the VIP Account, caters to traders with varying experience levels and trading volumes. The low minimum deposit requirement for the Real Account makes it accessible to beginners, while the VIP Account offers personalized features for more experienced traders.

The proprietary trading platform developed by IQ Option is highly intuitive, visually appealing, and available across multiple devices. It provides essential trading tools, indicators, and charting options to facilitate effective analysis and decision-making. Furthermore, the inclusion of a demo account allows traders to practice and familiarize themselves with the platform before committing to real funds.

While IQ Option excels in several aspects, it’s important to consider other competitors such as Olymp Trade and Pocket Option. These brokers offer their own unique features and advantages, and traders should evaluate their individual needs and preferences when making a decision.

Overall, IQ Option’s strong regulatory status, comprehensive trading offerings, and emphasis on customer support and education make it a preferred choice for traders seeking a reliable and user-friendly forex trading experience.

คำถามที่พบบ่อย

Is IQ Option regulated?

Yes, IQ Option is regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), ensuring a secure trading environment.

What is the minimum deposit for IQ Option?

The minimum deposit requirement for IQ Option is $10, allowing traders to start with a low initial investment.

Does IQ Option offer a demo account?

Yes, IQ Option offers an unlimited demo account for traders to practice trading strategies and explore the platform’s features without risking real money.

What deposit and withdrawal methods are available?

IQ Option provides various deposit and withdrawal methods, including debit/credit cards, electronic wallets (Skrill, Neteller), and bank transfers.

แหล่งที่มาและลิงค์ภายนอก

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

ตัวเลือกไอคิว

4 / 5
954 การให้คะแนน
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!