อัปเดต: 05/29/2023

กีโซ

กีโซ ทบทวน

4 / 5
232 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

Kiexo Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2020
🏢 สำนักงานใหญ่เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$250
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 500
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 500
สเปรดเฉลี่ย EURUSD0.3 ปิ๊ป
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงินภายใน 2 วันทำการ
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

Kiexo is a reputable online forex and CFD broker that was founded in 2021. Headquartered in St. Vincent and the Grenadines, Kiexo is operated by KIEXO LLC, registered at Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (Registration No. 475LLC2020). With a strong belief that there is always a better way to approach investments, Kiexo empowers clients by providing them with the tools and resources to take control of their investment strategies.

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์

Kiexo is committed to delivering exceptional access to education, resources, and services to help traders pursue their goals with confidence. Here are the key features and benefits offered by Kiexo:

 1. Established and Regulated: Kiexo was established in 2021 and is regulated by the SVGFSA (St. Vincent and the Grenadines Financial Services Authority). The broker adheres to standard AML and KYC policies to ensure the safety and security of clients’ funds.
 2. Wide Range of Tradable Assets: Kiexo offers a broad product portfolio with more than 500+ CFDs across various asset classes, including currencies, stocks, indices, commodities, and cryptocurrencies. This diversity provides traders with ample opportunities to explore different markets and instruments.
 3. Proprietary Web-Based Platform: Kiexo provides a proprietary web-based trading platform, offering a user-friendly interface, advanced trading tools, and reliable order execution. The platform is accessible on both desktop and mobile devices, allowing traders to stay connected and trade on the go.
 4. ความสามารถในการแข่งขัน: Kiexo offers leverage of up to 1:400, providing traders with the potential to amplify their positions and increase their trading opportunities. However, it is crucial to understand the risks associated with leverage and use it responsibly.
 5. Security of Funds: Kiexo places a strong emphasis on the security of client funds. The broker implements advanced security measures, including encryption technology, to ensure the protection of sensitive information and secure transactions.

เราชอบอะไรเกี่ยวกับนายหน้า

There are several aspects of Kiexo that we found impressive and worth highlighting:

 1. แพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ยอดเยี่ยม: Kiexo’s proprietary web-based platform stands out with its user-friendly interface, powerful technical analysis tools, and reliable order execution. It provides a seamless trading experience for traders of all levels.
 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวาง: With over 500+ CFDs available, Kiexo offers a wide range of tradable assets, allowing traders to diversify their portfolios and explore various markets.
 3. Security of Funds: Kiexo prioritizes the security of client funds by implementing robust security measures and adhering to industry-standard AML and KYC policies. This commitment to safeguarding funds instills confidence among traders.
 4. High Leverage: Kiexo offers competitive leverage of up to 1:400, which can be advantageous for traders looking to maximize their trading potential and capitalize on market opportunities.

While Kiexo has notable strengths, it is essential to consider certain drawbacks as well:

 1. High CFD Fees: Kiexo has relatively high trading fees, which may affect the profitability of traders. It is crucial to assess the fee structure and consider the potential impact on trading performance.
 2. High Minimum Deposit: Kiexo requires a relatively high minimum deposit of $250, which may be a barrier for some traders, especially those who are just starting or have limited capital.
 3. No 24/7 Support Availability: Kiexo’s customer support availability is not round the clock, which may pose challenges for traders who require immediate assistance outside regular business hours.

Despite these limitations, Kiexo offers a range of features and benefits that make it an appealing choice for traders seeking a reliable and accessible online trading experience.

ประเภทบัญชีและราคา

Kiexo provides eight distinct trading accounts to cater to the diverse needs of traders. Each account type offers unique features, spreads, and leverage levels. Here’s an overview of the account types offered by Kiexo:

 1. Newbie Account:
  • Minimum Deposit: USD 250
  • Features: Access to KX Trader and mobile trading, competitive market pricing, fast and reliable execution orders, educational trading materials for beginners, and multi-language support.
 2. Explorer Account:
  • Minimum Deposit: USD 10,000
  • Features: Multiple markets (Indices, Energies), in-depth investing tools for daily trading, access to weekly signals, competitive market pricing, multiple execution orders, and multi-language support.
 3. Trader Account:
  • Minimum Deposit: USD 30,000
  • Features: Advanced markets (Stocks, Energies), in-depth investing tools for daily trading, fundamental trading materials, access to multi-asset trading, low market pricing, multiple execution orders, and multi-language support.
 4. Trader Pro Account:
  • Minimum Deposit: USD 100,000
  • Features: Advanced markets (Stocks, Currencies), in-depth investing tools for daily trading, daily technical and main materials, signals with comprehensive analysis, complex charting, and indicators, low market pricing, multiple execution orders, 24/5 multi-language support.
 5. Expert Account:
  • Minimum Deposit: USD 500,000
  • Features: Customized trading portfolio, advanced global market instruments, in-depth investing tools for daily trading, daily technical and primary materials, live signals with analysis, complex charting, and indicators, low market pricing, multiple execution orders, 24/5 multi-language support.
 6. Expert Pro Account:
  • Minimum Deposit: USD 1,000,000
  • Features: Islamic Accounts, customized trading portfolio, thousands of market products, in-depth investing tools for daily trading, daily technical and main trading materials, live signals with analysis, complex charting, and indicators, low and allotted market pricing, multiple execution orders, 24/5 multi-language support.
 7. บัญชีวีไอพี:
  • Minimum Deposit: USD 5,000,000
  • Features: Islamic Accounts, customized trading portfolio, customized investing materials, thousands of market products, all-inclusive daily trading tools, daily technical and fundamental signals, daily comprehensive analysis, complex charting and indicators, low and allotted market pricing, sophisticated investment resources, advanced execution orders, 24-hour multi-language assistance.
 8. VIP Pro Account:
  • Minimum Deposit: USD 10,000,000
  • Features: Invitations to market events, personalized market offers, Islamic Accounts, customized trading portfolio, customized investing materials, thousands of market products, all-inclusive daily trading tools, daily comprehensive analysis, complex charting and indicators, low and allotted market pricing, sophisticated investment resources, advanced execution orders, 24-hour market assistance.

These account types offer traders the flexibility to choose an option that aligns with their trading goals, experience level, and available capital. Traders gain access to improved spreads, leverage levels, and additional features as they progress to higher-tier accounts.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

While many brokers rely on popular platforms like MetaTrader 4 (MT4) or MetaTrader 5 (MT5), Kiexo distinguishes itself by offering its own proprietary trading platform called KX Trader. This web-based platform has been developed to meet the specific needs of traders and provides a range of advanced features. Here’s a closer look at the KX Trader platform:

KX Trader

Kiexo’s proprietary web-based platform is an award-winning trading solution. It boasts a user-friendly interface, powerful technical charting tools, and comprehensive fundamental stock research tools. Traders can access real-time market data, customize charts, utilize advanced indicators, and execute trades with ease. The platform is accessible via web browsers on both desktop and mobile devices, ensuring seamless trading experiences for traders on the go.

The development of a proprietary platform showcases Kiexo’s commitment to offering traders a unique and feature-rich trading environment. The KX Trader platform combines advanced technology, user-friendly design, and comprehensive tools to enhance the trading experience for traders of all levels.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

Kiexo places great importance on customer support and trader education. The broker offers various means of communication for traders to reach out to their dedicated customer support team. The available channels include live chat, email support (customercare@kiexo.com), and phone support (+18888189801). Traders can expect prompt and helpful responses from a team of highly trained professionals who are committed to addressing their needs and queries.

In terms of trader education, Kiexo provides access to an extensive education center and resources. Once the minimum deposit is met, clients gain entry to a wealth of educational materials, including tutorials, guides, videos, and articles. These resources cover a wide range of topics, from basic trading concepts to advanced strategies. By investing in client education, Kiexo aims to empower traders with the knowledge and skills necessary to make informed trading decisions.

Kiexo vs. Competitors

In the competitive landscape of online forex and CFD brokers, Kiexo stands out with its unique features and commitment to client satisfaction. While there are several reputable brokers in the market, Kiexo offers the following differentiating factors:

 1. แพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์: Unlike many competitors that rely on third-party platforms, Kiexo has developed its own proprietary platform, KX Trader. This platform is tailored to the needs of Kiexo’s clients and offers a seamless trading experience with advanced charting tools and reliable execution.
 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวาง: With a diverse range of over 1,500+ tradable assets across various asset classes, including currencies, stocks, indices, commodities, and cryptocurrencies, Kiexo provides traders with abundant opportunities to explore different markets and diversify their portfolios.
 3. ความสามารถในการแข่งขัน: Kiexo offers leverage of up to 1:400, allowing traders to potentially amplify their positions and capitalize on market movements. This competitive leverage ratio enhances trading opportunities and flexibility.
 4. Strong Security Measures: Kiexo prioritizes the security of client funds by implementing robust security measures, including encryption technology and adherence to AML and KYC policies. This commitment to data protection instills trust and confidence among traders.
 5. Comprehensive Customer Support: Kiexo offers multiple channels for customer support, ensuring that traders can reach out for assistance whenever needed. The responsive and knowledgeable support team is dedicated to addressing queries and providing timely solutions.

Considering these factors, Kiexo emerges as a strong contender in the online trading industry, offering a combination of innovative features, a broad product portfolio, competitive leverage, robust security, and reliable customer support.

บทสรุป

Kiexo is a reputable online forex and CFD broker that provides traders with a comprehensive range of trading opportunities. With its proprietary web-based platform, broad product portfolio, competitive leverage, and commitment to client satisfaction, Kiexo offers a trading experience that empowers traders with confidence and control over their investments.

While Kiexo is a relatively new broker, it has established itself as a trustworthy and transparent platform, regulated by the SVGFSA. The broker places great emphasis on the security of client funds and maintains a strict adherence to AML and KYC policies.

Additionally, Kiexo offers a variety of trading accounts tailored to different trading preferences and experience levels. Traders have access to educational resources and a responsive customer support team to assist them along their trading journey.

In conclusion, Kiexo is a legitimate online broker that provides traders with the necessary tools, resources, and support to pursue their trading goals. Whether you are a beginner or an experienced trader, Kiexo’s offerings make it a viable choice for those looking to engage in forex and CFD trading.

คำถามที่พบบ่อย

Is Kiexo regulated?

Kiexo is regulated by the SVGFSA (St. Vincent and the Grenadines Financial Services Authority). While it does not hold a major license from top-tier regulators like the FCA, ASIC, or CySEC, Kiexo maintains industry-standard AML and KYC policies to ensure the safety and security of client funds.

Is Kiexo safe to trade with?

Yes, Kiexo is considered a safe broker to trade with. The company maintains transparency in its execution policy, and there is no history of malicious misconduct or manipulation of funds. Kiexo also offers negative balance protection to its VIP clients.

What is the minimum deposit for Kiexo?

The minimum deposit required to open an account with Kiexo is $250 or the equivalent in other currencies. However, higher-tier accounts with access to better services and lower spreads may require higher minimum deposits, up to $10,000,000.

What payment methods does Kiexo accept?

Kiexo provides several payment methods to fund your trading account, including credit/debit cards, bank transfers, and e-wallets. Traders can choose the most convenient option that suits their preferences.

Does Kiexo charge withdrawal fees?

Kiexo does not charge withdrawal fees. However, it is advisable to check with your payment provider as they may impose their own transaction fees.

แหล่งที่มาและลิงค์ภายนอก

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

กีโซ

4 / 5
232 การให้คะแนน
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!