อัปเดต: 09/13/2023

ตัวเลือกกระเป๋า

ตัวเลือกกระเป๋า ทบทวน

4.9 / 5
1090 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

Pocket Option Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2017
🏢 สำนักงานใหญ่หมู่เกาะมาร์แชลล์
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$50
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 100
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 100
สเปรดเฉลี่ย EURUSD0.8 ปิ๊ป
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงินWithin 1 hour
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

Pocket Option is a binary options broker that has made a significant impact in the industry since its emergence in 2017. With availability in 95 countries, including Europe, India, the United States, and the United Kingdom, Pocket Option offers a wide range of assets, including cryptocurrencies, stocks, and currency pairings.

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์

Pocket Option sets itself apart from other platforms with its extensive range of features, services, trade types, and global coverage. Let’s delve deeper into the key features that make Pocket Option a standout choice for traders:

 • Diverse Asset Selection: With over 130 assets available for trading, Pocket Option provides traders with ample opportunities for diversification. Whether you’re interested in stocks, cryptocurrencies, forex, or commodities, the platform offers a wide array of assets to suit various trading strategies and preferences.
 • Generous Deposit Bonus: Pocket Option rewards its users with a generous 50% bonus on their first deposit. This bonus enhances trading capital and increases the potential returns on investment, giving traders a head start and amplifying their trading opportunities.
 • Demo Account for Practice: To ensure a smooth transition into live trading, Pocket Option offers a demo account that allows users to practice and familiarize themselves with the platform before investing real money. This invaluable feature enables traders to test their strategies, explore the platform’s functionalities, and gain confidence in their trading skills.
 • Convenient Deposit Methods: Pocket Option supports multiple deposit methods, making it convenient for users to fund their trading accounts. Whether you prefer cryptocurrencies, eWallets, wire transfers, credit cards, or debit cards, the platform accommodates a wide range of payment options, ensuring flexibility and ease of use.
 • Regulated and Trustworthy: As a regulated broker, Pocket Option operates under the oversight of the International Financial Market Relations Regulation Center (IFMRRC). This regulatory framework ensures that the platform adheres to strict standards of security, transparency, and fairness, providing traders with a trustworthy and reliable trading environment.
 • Versatile Trade Types: Pocket Option caters to the diverse trading preferences and timeframes of its users by offering two primary trade types: high/low and turbo trades. High/low trades allow traders to speculate on whether the price of an asset will increase or decrease, while turbo trades provide quick-fire trading opportunities for those seeking rapid results. This flexibility enables traders to align their strategies with their preferred trading styles.
 • Accessible Trading Platforms: Pocket Option offers a range of user-friendly trading platforms, ensuring accessibility across various devices and operating systems. Whether you prefer trading on the web, Windows, iOS, or Android, the platform accommodates your needs, allowing you to trade seamlessly from your preferred device.

Pocket Option’s comprehensive range of features and benefits provides traders with the tools and flexibility they need to succeed in the dynamic world of online trading. From a diverse asset selection and generous deposit bonuses to a demo account for practice and regulated operations, Pocket Option caters to traders’ diverse needs and aspirations.

อ่านเพิ่มเติม: เวลาที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยนกับ Pocket Option คืออะไร

เราชอบอะไรเกี่ยวกับนายหน้า

 • Acceptance of US Traders: Pocket Option welcomes traders from the United States, providing them with a reliable and accessible trading platform to participate in the financial markets.
 • Tournaments, Achievements, and Social Trading: One of the standout features of Pocket Option is the availability of tournaments, achievements, and social trading options. Traders can engage in exciting tournaments, earn achievements, and connect with other traders through social trading. These features enhance the overall trading experience, promote healthy competition, and foster a sense of community among traders.
 • Fully Regulated and Trustworthy: Pocket Option operates under the regulation of the International Financial Market Relations Regulation Center (IFMRRC), ensuring compliance with industry standards and providing traders with a secure and trustworthy trading environment. The platform’s commitment to regulation instills confidence in traders, knowing that their funds and personal information are protected.
 • Demo Options and Low Minimum Trades: Pocket Option offers users the opportunity to sign up for a demo account, allowing them to explore the platform’s features and functionalities without any commitments. This demo account serves as a risk-free environment for traders to practice their strategies and familiarize themselves with the platform. Additionally, the low minimum trade amount of $1 enables users to start trading with minimal risk and gradually build their trading skills.
 • Fast Banking Processing: Pocket Option prioritizes efficient banking processing, ensuring quick and seamless deposits and withdrawals for traders. This feature eliminates unnecessary delays and provides traders with convenient access to their funds, enhancing the overall trading experience.
 • Wide Range of Assets: With over 100 assets available for trading, Pocket Option offers a diverse range of options to capitalize on market movements. Traders can choose from a variety of assets, including currencies, stocks, cryptocurrencies, and more. This wide selection enables traders to diversify their portfolios and explore different market opportunities according to their trading strategies and preferences.

อ่านเพิ่มเติม: Pocket Option ฮาลาลหรือไม่?

ประเภทบัญชีและราคา

Pocket Option offers a range of account types to cater to different trading needs and experience levels. Let’s explore the various account types and their features:

 1. Novice Trader: This account is designed for users with a balance below $100 and a maximum transaction amount of $1,000. It provides a suitable starting point for beginners to enter the trading world.
 2. Experienced: The Experienced account is tailored for traders with a balance of $1,000. It offers increased profitability by 2% compared to the Novice Trader account, providing an opportunity for growth and improved trading performance.
 3. Master: Traders with a balance of $5,000 can opt for the Master account. With a maximum transaction amount of $2,000, this account type increases profitability by 4%. It is suitable for traders seeking advanced features and higher potential returns.
 4. Expert: Geared towards experienced traders, the Expert account requires a balance of $50,000. It offers a maximum transaction amount of $5,000 and boosts profitability by 8%. In addition to the increased profitability, Expert account holders enjoy benefits such as priority withdrawal and personal discounts in the market.
 5. Professional: Designed for professional traders, the Professional account requires a balance of $15,000. It offers a maximum transaction amount of $3,000 and increases profitability by 6%. Traders with this account type also benefit from priority withdrawal, ensuring timely access to their funds.
 6. Beginner: The Beginner account is specifically tailored for newcomers to trading. It requires a balance of $100, providing an accessible entry point for those who are just starting their trading journey.
 7. MT5 Forex: Available for users with the “Experienced,” “Master,” “Professional,” and “Expert” accounts, the MT5 Forex option allows traders to access the MetaTrader 5 platform for forex trading. This powerful platform offers advanced charting tools, technical analysis capabilities, and a wide range of forex trading features.

With its diverse range of account types, Pocket Option caters to traders of all levels, from beginners to experienced professionals. Each account type offers unique features and benefits, empowering traders to choose the account that aligns with their trading goals and aspirations.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

Pocket Option provides traders with a range of user-friendly and accessible trading platforms designed to enhance the trading experience across multiple devices. Let’s explore the different platforms available:

 1. Web Platform: The web platform allows traders to access the Pocket Option platform directly from their web browser. This eliminates the need for software downloads and provides convenience and flexibility. Traders can log in to their accounts, execute trades, and access all platform features seamlessly through the web interface.
 2. Windows Platform: For Windows users, Pocket Option offers a dedicated trading application. This platform is specifically designed for Windows operating systems, providing a smooth and optimized trading experience. Traders can enjoy the benefits of a standalone application, including enhanced performance, advanced features, and a user-friendly interface.
 3. iOS and Android Apps: Pocket Option recognizes the importance of mobile trading and offers dedicated trading applications for both iOS and Android devices. These mobile apps are tailored to provide traders with a seamless and intuitive trading experience on the go. Whether using an iPhone, iPad, or Android smartphone or tablet, traders can access their accounts, monitor the markets, and execute trades with ease.

The availability of these different trading platforms ensures that traders can choose the platform that best suits their preferences and trading needs. Whether trading from a desktop computer, a Windows-based device, or a mobile device, Pocket Option provides a consistent and user-friendly trading experience across all platforms.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

At Pocket Option, customer support and education are given utmost priority to ensure traders have a positive and enriching trading experience. The platform strives to provide traders with the necessary tools, resources, and assistance to navigate the dynamic world of online trading. Here’s a closer look at the customer support and educational offerings at Pocket Option:

 1. Responsive Customer Support: Pocket Option prides itself on maintaining a responsive and helpful customer support team. Traders can reach out to the support team via multiple channels, including live chat, email, and phone. The dedicated support staff is well-trained and equipped to address user inquiries, concerns, and technical issues promptly. Whether traders need assistance with account-related matters, platform functionalities, or general trading inquiries, the customer support team is available to provide reliable guidance and solutions.
 2. ทรัพยากรทางการศึกษา: Pocket Option understands the importance of continuous learning and skill development in trading. To empower traders with knowledge and enhance their trading skills, the platform offers a comprehensive range of educational resources. Traders can access a variety of educational materials, including articles, tutorials, videos, webinars, and guides. These resources cover a wide range of topics, such as trading strategies, technical analysis, risk management, market trends, and more. By utilizing these educational materials, traders can expand their understanding of the financial markets, improve their trading techniques, and make more informed trading decisions.

Additionally, Pocket Option provides a demo account feature, allowing traders to practice their trading strategies and test the platform’s functionalities without risking real money. This invaluable learning tool enables traders, especially beginners, to gain hands-on experience and build confidence before engaging in live trading.

Pocket Option vs. Competitors

When comparing Pocket Option with its competitors, such as Olymp Trade and IQ Option, several unique advantages make Pocket Option stand out in the market:

Acceptance of US Traders

Unlike many other platforms that restrict access to US traders, Pocket Option welcomes traders from the United States. This inclusive approach provides US traders with a reliable and accessible trading environment, allowing them to participate in the global financial markets.

Higher Return Potential

Pocket Option offers a maximum payout of 128%, which is notably higher compared to its competitors. This increased return potential presents traders with lucrative opportunities to maximize their profits. By capitalizing on favorable market conditions, traders can potentially achieve higher returns on their investments.

Diverse Trading Instruments

Pocket Option boasts a wide range of trading instruments, including forex, cryptocurrencies, indices, stocks, and commodities. This extensive selection enables traders to diversify their investment portfolios and explore various market opportunities. Whether traders prefer to focus on major currency pairs, engage in cryptocurrency trading, or invest in global indices, Pocket Option caters to their diverse trading preferences.

Furthermore, Pocket Option’s user-friendly trading platforms, available on the web, Windows, iOS, and Android devices, ensure traders can conveniently access their accounts and execute trades from their preferred devices, anytime and anywhere.

By considering these advantages, traders can make an informed decision when selecting a trading platform. Pocket Option’s acceptance of US traders, higher return potential, diverse trading instruments, responsive customer support, and comprehensive educational resources make it a compelling choice for traders seeking a reliable, user-friendly, and rewarding trading experience.

 • Bonus and Promotion
 • Deposit Bonus
 • No Deposit Bonus
 • Cashback Rebates
 • Live Trading Competitions
 • Demo Trading Competition
 • Refer A Friend
 • Loyalty Scheme
 • ลิงค์รีวิว
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่

บทสรุป

In conclusion, Pocket Option is a standout binary options broker that offers a reliable and user-friendly trading experience. With its wide range of asset options, convenient trading platforms, and commitment to customer support and education, Pocket Option caters to the needs of both novice and experienced traders.

One of the key strengths of Pocket Option is its diverse selection of assets available for trading. With over 130 assets, including stocks, cryptocurrencies, forex, indices, and commodities, traders have ample opportunities to diversify their portfolios and capitalize on various market movements.

The accessibility of Pocket Option’s trading platforms is another notable advantage. Traders can easily access the platform directly from their web browser, eliminating the need for software downloads. Additionally, dedicated trading applications for Windows, as well as mobile trading apps for iOS and Android devices, enable traders to trade on the go, providing flexibility and convenience.

Pocket Option’s commitment to customer support and education further enhances the trading experience. A responsive customer support team is readily available to address inquiries and concerns, ensuring that traders receive timely assistance when needed. The platform also offers educational resources, including tutorials, guides, and a demo account, empowering traders to enhance their knowledge and skills and make informed trading decisions.

Overall, Pocket Option provides a comprehensive trading experience that combines ease of use, diverse asset options, convenient trading platforms, and robust customer support and education. Whether you are a novice trader looking to enter the world of binary options or an experienced trader seeking a reliable broker, Pocket Option offers the necessary tools and features to support your trading journey.

คำถามที่พบบ่อย

Is Pocket Option regulated?

Yes, Pocket Option is regulated by the International Financial Market Relations Regulation Center (IFMRRC). This regulatory oversight ensures that Pocket Option operates in accordance with established standards and provides traders with a secure and trustworthy trading environment.

What are the minimum deposit and trade amounts on Pocket Option?

The minimum deposit amount on Pocket Option is $50, allowing traders to start with a relatively low initial investment. The minimum trade amount is $1, providing flexibility for traders to execute trades at their desired levels.

Does Pocket Option offer a demo account?

Yes, Pocket Option offers a demo account to users. The demo account allows traders to practice trading strategies, explore the platform’s features, and familiarize themselves with the trading environment without risking real money. It serves as a valuable tool for both novice and experienced traders to gain hands-on experience before engaging in live trading.

What deposit and withdrawal methods does Pocket Option support?

Pocket Option supports a variety of deposit and withdrawal methods to cater to the diverse needs of its users. Some of the supported methods include crypto (such as Bitcoin and Ethereum), eWallets, wire transfers, credit cards, and debit cards. These multiple options offer convenience and flexibility for users to deposit and withdraw funds from their trading accounts.

Can US traders use Pocket Option?

Yes, Pocket Option welcomes traders from the United States. Unlike some other platforms, Pocket Option accepts US traders, providing them with a reliable and accessible trading platform to participate in the financial markets.

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

ตัวเลือกกระเป๋า

4.9 / 5
1090 การให้คะแนน

ความคิดเห็น

 • anil

  23 มิ.ย., 2023

  Pocket Option เป็นโบรกเกอร์ของแท้ส่วนใหญ่ที่ฉันใช้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาโดยไม่ได้ประสบปัญหาดังกล่าว

 • Mark S.

  9 ก.ค., 2023

  ฉันใช้แพลตฟอร์มนี้มาสองสามเดือนแล้ว เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดีมากและมีข้อดีอย่างมากคือการถอนออกเกือบจะในทันที

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!