อัปเดต: 09/10/2023

ศูนย์กลางทางการเงิน

ศูนย์กลางทางการเงิน ทบทวน

4 / 5
41 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

The Financial Centre Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2019
🏢 สำนักงานใหญ่เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$10
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 500
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 500
สเปรดเฉลี่ย EURUSD1.6 pips
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงินภายใน 24 ชั่วโมง
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

The Financial Centre is an esteemed online forex and CFD broker, established in 2001 and headquartered in the UK. With a strong focus on transparency and customer satisfaction, this brokerage firm provides traders and investors around the world with an optimal trading environment. The Financial Centre has excelled in serving both retail and institutional clients by offering excellent trading conditions for CFDs on FX, Indices, Stocks, Crypto, and Commodities since its inception.

With over 20 years of expertise in financial trading, The Financial Centre combines its deep industry knowledge with advanced technology and reliable tools, including a proprietary web-based platform. Let’s delve deeper into the key features and benefits that make this broker stand out from the crowd.

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์

The Financial Centre takes pride in providing traders and investors with an unparalleled trading environment. Here are some of the key features and benefits that set this broker apart:

 1. Established Reputation: With more than 20 years of operations, The Financial Centre has built a solid reputation in the industry. Its longevity speaks volumes about its reliability and commitment to its clients.
 2. Global Market Access: The Financial Centre goes beyond offering trading in currencies alone. Through its proprietary platform, traders gain access to American and European markets, enabling them to trade stocks and indices as well. The broker offers an array of well-traded indices such as DAX, Dow Jones, FTSE, and S&P, along with energy markets and other commodities. This diverse market coverage allows traders to seize opportunities across different asset classes.
 3. Top-of-the-Line Trading Tools: The Financial Centre equips its traders with cutting-edge trading tools that enhance their decision-making process and overall trading experience. These tools provide in-depth market analysis, real-time trading opportunities, and powerful technical analysis capabilities, especially beneficial for new traders seeking guidance.
 4. Ultra-Tight Spreads: Traders can enjoy ultra-tight spreads starting from 0.0 pips, reducing their trading costs and maximizing potential profits.
 5. Powerful Leverage: The Financial Centre offers leverage of up to 1:500, enabling traders to amplify their trading positions and potentially enhance their returns. However, it is crucial to exercise caution and fully understand the risks associated with high leverage.
 6. Transparent and Customer-Oriented Approach: The Financial Centre prioritizes the needs of its clients and strives to exceed their expectations. By providing a transparent trading environment, the broker ensures trust and confidence in its services.

เราชอบอะไรเกี่ยวกับนายหน้า

The Financial Centre impressed us with its commitment to providing traders with top-of-the-line trading tools. The powerful technical analysis capabilities, combined with real-time trading opportunities, empower traders to make informed decisions.

Additionally, the ultra-tight spreads starting from 0.0 pips contribute to reducing trading costs, while the high leverage of up to 1:500 offers a competitive advantage for experienced traders.

ประเภทบัญชีและราคา

The Financial Centre offers a range of trading accounts tailored to meet the diverse needs of traders. Let’s explore the different account types and their features:

 1. Self-Managed Account: This account requires a minimum balance of $250 and offers access to a variety of resources, including books, videos, one-on-one academy sessions, monthly live trading events, and real-time trading opportunities. Fast withdrawal processing ensures efficient fund management.
 2. Wealth Management Account: With a minimum balance of $10,000, this account provides flexible leverage of up to 1:100 and tight spreads from 0.6 pips. Traders also benefit from a dedicated account manager who can assist with personalized support.
 3. Retirement Account: Geared towards traders planning for their retirement, this account requires a minimum balance of $50,000. It offers next-gen trading tools, in-depth market analysis, and one-on-one training sessions to help traders optimize their investment strategies.
 4. All-Star Account: The All-Star Account, with a minimum balance of $50,000, grants exclusive event invitations, ultra-tight spreads starting from 0.0 pips, powerful leverage of up to 1:400, and priority withdrawal procedures.
 5. Inner Circle Account: Designed for high-volume traders and high-net-worth individuals, the Inner Circle Account requires a minimum balance of $200,000. This account provides an optimal trading environment for an ultimate trading experience. The account details, tailored to individual trading needs, are provided by a dedicated account manager.

In addition to these trading accounts, The Financial Centre offers a three-tiered VIP account for those seeking a completely bespoke trading experience. Traders can contact their dedicated VIP Account Manager for more information on the tiers and benefits.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

While many brokers offer popular platforms like MetaTrader 4 (MT4) or MetaTrader 5 (MT5), The Financial Centre stands out by investing in its own proprietary web-based platform. The broker has devoted significant time and resources to developing a platform that maximizes traders’ benefits.

The Financial Centre’s proprietary platform boasts an intuitive interface, allowing for seamless navigation and ease of use. Traders can access the platform via a web browser, ensuring compatibility across desktop and mobile devices. The platform is equipped with powerful technical analysis tools, enabling traders to perform detailed market analysis and make well-informed trading decisions.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

The Financial Centre places great emphasis on providing comprehensive customer support and educational resources to its traders. Their team of highly trained professionals is readily available to assist traders, regardless of their trading experience. The broker offers multiple channels of communication, including live chat, email support, and phone support, ensuring prompt and efficient assistance.

Traders who meet the minimum deposit requirement gain access to The Financial Centre’s education centre and resources. The broker offers a series of eBooks to enhance traders’ knowledge, even before registration. Additionally, their website features a detailed forex glossary, making it easier for traders to understand and familiarize themselves with industry terminology.

The Financial Centre vs. Competitors

In a highly competitive market, it is essential to evaluate how The Financial Centre stacks up against its competitors.

When compared to these competitors, The Financial Centre distinguishes itself through its unique proprietary platform, tailored account types, and a strong commitment to customer satisfaction.

It stands out for its competitive spreads, low commissions, and innovative order-routing technology. While some competitors may offer similar features, The Financial Centre distinguishes itself with its commitment to customer support and education, providing traders with a comprehensive support system to enhance their trading experience.

บทสรุป

In conclusion, The Financial Centre emerges as a legitimate and worthwhile online broker. With more than 20 years of industry experience, the broker has established a solid reputation in the forex and CFD trading space. Its transparent and customer-oriented approach, advanced technology, and optimal trading conditions make it an attractive choice for traders and investors.

Through its proprietary web-based platform, The Financial Centre offers traders access to global markets, a diverse range of assets, and top-of-the-line trading tools. The broker’s commitment to customer support and education further enhances the trading experience for its clients.

While the broker’s trading fees may be relatively high and there is no 24/7 support availability, these aspects are balanced by ultra-tight spreads, powerful leverage, and the absence of commission charges.

Overall, The Financial Centre provides a robust and reliable platform for traders seeking a transparent and customer-centric trading experience.

คำถามที่พบบ่อย

Is The Financial Centre a regulated broker?

The Financial Centre does not hold major licenses from top-tier regulators like the FCA, ASIC, or CySEC. However, it operates in compliance with UK regulations and requirements, adhering to standard AML and KYC policies.

Is The Financial Centre safe to trade with?

Despite lacking top-tier regulation, The Financial Centre is considered a safe broker. It maintains all necessary safety, AML, and KYC standards. The broker also offers negative balance protection to its VIP clients, ensuring an added layer of security.

Which countries can access The Financial Centre’s services?

The Financial Centre offers its services to traders worldwide, except for residents of the U.S, Cuba, North Korea, Iran, and Syria. Traders must ensure that the broker’s services are authorized in their jurisdiction.

What are the deposit methods available at The Financial Centre?

The broker provides various deposit methods, including credit/debit cards, bank transfers, e-wallets, and cryptocurrencies. Traders can choose the method that suits their preferences and convenience.

Does The Financial Centre offer educational resources?

Yes, The Financial Centre places great importance on client education. Traders gain access to an education centre and resources upon meeting the minimum deposit requirement. The broker offers eBooks and a detailed forex glossary to enhance traders’ knowledge and understanding.

แหล่งที่มาและลิงค์ภายนอก

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

ศูนย์กลางทางการเงิน

4 / 5
41 การให้คะแนน
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!