อัปเดต: 06/16/2023

ความได้เปรียบ

ความได้เปรียบ ทบทวน

4.6 / 5
360 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

In this review, we will provide an in-depth analysis of Vantage, a Forex broker that has been operating since 2009 and is headquartered in Australia. With its commitment to helping traders achieve their financial goals and providing access to global financial markets, Vantage has established itself as a reputable broker in the industry. This review will delve into the key features, benefits, account types, trading platforms, customer support, and more, giving forex trading professionals the necessary insights to make informed decisions.

Vantage Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2009
🏢 สำนักงานใหญ่Australia, UK, Cayman Islands
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$200
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 30
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 500
สเปรดเฉลี่ย EURUSD1.2 ปิ๊ป
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงินวันเดียวกัน
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์

Vantage offers several key features and benefits that make it an attractive choice for forex traders:

 • Established Presence: Since its establishment in 2009, Vantage has built a strong reputation in the industry and has expanded its operations to both Australia and the Cayman Islands.
 • Regulatory Compliance: Vantage is regulated by the Australian Securities and Investment Commission (ASIC), one of the world’s most respected financial regulatory bodies. This ensures that the broker adheres to strict standards and provides transparent and fair access to financial markets.
 • Range of Asset Classes: Traders can access six different asset classes through Vantage, including more than 40 currency pairs, 13 indices, 20 commodities, 100 share CFDs, energy products, and precious metals. This diverse range of options allows traders to diversify their portfolios and explore various trading opportunities.
 • Multiple Account Types: Vantage offers three types of trading accounts: the Standard Account, the Raw Account, and the Pro Account. Each account type caters to different trading needs and experience levels, providing flexibility for traders to choose the account that best suits their preferences.
 • Competitive Trading Fees: Vantage boasts low trading fees compared to many other forex brokers. Standard Account holders enjoy commission-free trading, while Raw Account holders are charged a nominal $3 USD commission per traded lot. Pro Account holders pay a reduced commission of $2 USD per traded lot.
 • No Deposit or Withdrawal Fees: Vantage does not impose any deposit or withdrawal fees, allowing traders to freely manage their funds without incurring additional costs.
 • Wide Range of Trading Platforms: Vantage offers multiple trading platforms, including MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), and its in-house Vantage FX App. These platforms cater to different trading styles and preferences, providing advanced charting tools, technical indicators, and automated trading capabilities.
 • Comprehensive Customer Support: Vantage prioritizes customer support and offers various means of communication, including live chat, email support, phone support, and postal service. While not available 24/7, the customer service team is known for its fast response times and accurate assistance.
 • Extensive Educational Resources: Traders can take advantage of Vantage’s educational resources, which include written articles, tutorial videos, and demo accounts. These resources cover a wide range of topics, from basic trading concepts to advanced analysis techniques, catering to both novice and experienced traders.

What Did We Like About Vantage

 • Regulated by ASIC: Vantage’s compliance with the Australian Securities and Investment Commission (ASIC) regulations ensures a high level of transparency and investor protection.
 • Demo Account Availability: Vantage offers demo accounts, allowing traders to practice and familiarize themselves with the platform and trading strategies before risking real money.
 • No Deposit or Withdrawal Fees: Vantage’s commitment to fee-free deposits and withdrawals eliminates unnecessary costs for traders.
 • Multiple Account Types: The availability of three distinct account types provides flexibility for traders with varying experience levels and trading preferences.
 • Wide Range of Financial Markets: With access to six asset classes and over 40 currency pairs, Vantage allows traders to diversify their portfolios and explore different trading opportunities.
 • Choice of Trading Platforms: Vantage’s provision of popular platforms like MT4 and MT5, along with its proprietary Vantage FX App, caters to traders with different platform preferences and trading styles.
 • Fast Account Opening Process: Vantage prioritizes efficiency in the account opening process, allowing traders to start trading quickly.
 • Extensive Educational Resources: Vantage’s comprehensive educational resources, including written articles and tutorial videos, provide valuable learning materials for traders of all levels.
 • Competitive Leverage Ratios: Vantage offers leverage ratios of up to 500:1, providing traders with the potential for increased profitability and flexibility in their trading positions.
 • Excellent Customer Support: Vantage’s customer support team is known for its responsiveness and accuracy in addressing traders’ inquiries and concerns.

ประเภทบัญชีและราคา

 • สเปรดเฉลี่ย
 • สเปรดเฉลี่ย EURUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย USDJPY – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย GBPUSD- มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย BTCUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย XAUUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ยของ OILUSD – มาตรฐาน
 • ลิงค์รีวิว
 • 1.2 ปิ๊ป
 • 1.2 ปิ๊ป
 • 29 ปิ๊ป
 • 1.4 ปิ๊ป
 • 20 ปิ๊ป
 • 3.0 ปิ๊ป
 • 0.4 ปิ๊ป
 • 0.5 ปิ๊ป
 • 23 ปิ๊ป
 • 0.7 ปิ๊ป
 • 70 ปิ๊ป
 • 3.0 ปิ๊ป
 • 0.09 ปิ๊ป
 • 0.15 ปิ๊ป
 • 22.8 ปิ๊ป
 • 0.45 ปิ๊ป
 • 11.25 ปิ๊ป
 • 4.0 ปิ๊ป

Vantage provides three types of trading accounts to accommodate different trader profiles:

 • Standard Account: Designed for traders of all levels, the Standard Account offers Straight Through Processing (STP) execution and features spreads starting from 1.4 pips. The minimum deposit requirement for this account is $200 USD, and it does not charge any commissions per traded lot.
 • Raw Account: Geared toward traders seeking tighter spreads, the Raw Account offers Electronic Communication Network (ECN) execution. It features spreads starting from 0.0 pips but charges a $3 USD commission per traded lot per side. The minimum deposit requirement for the Raw Account is $500 USD.
 • Pro Account: Targeting professional traders, the Pro Account offers ECN execution with spreads starting from 0.0 pips and a reduced commission of $2 USD per traded lot per side. To access the Pro Account, traders must meet a minimum deposit requirement of $20,000 USD.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

 • แพลตฟอร์มการซื้อขาย
 • จำนวนแพลตฟอร์มการซื้อขาย
 • แพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์
 • แพลตฟอร์มเดสก์ท็อป (Windows)
 • แพลตฟอร์มเว็บ
 • การซื้อขายทางสังคม / การคัดลอกการซื้อขาย
 • เมต้าเทรดเดอร์ 4 (MT4)
 • เมต้าเทรดเดอร์ 5 (MT5)
 • cTrader
 • เทรดดิ้งวิว
 • DupliTrade
 • ซูลูเทรด
 • ลิงค์รีวิว
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • 6
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่

Vantage offers a range of trading platforms to cater to different trading preferences:

 • MetaTrader 4 (MT4): A popular and widely used platform, MT4 provides traders with advanced charting capabilities, customizable indicators, and the ability to automate trading through expert advisors (EAs). It is suitable for both novice and experienced traders.
 • MetaTrader 5 (MT5): Building upon the features of MT4, MT5 offers additional functionalities, including more advanced order types, improved technical analysis tools, and enhanced trading capabilities. It is particularly suitable for experienced traders who require advanced features and access to a broader range of financial instruments.
 • Vantage FX App: Vantage’s proprietary mobile trading platform, available for iOS and Android devices, enables traders to monitor and manage their trades on the go. The app provides a user-friendly interface and essential trading tools to ensure seamless trading experiences.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

Vantage places importance on customer support and provides various channels for traders to seek assistance:

 • Live Chat: Traders can engage in live chat sessions with Vantage’s customer support team to receive real-time assistance with their inquiries.
 • Email Support: Traders can reach out to Vantage via email for any questions, concerns, or account-related matters. The support team aims to respond within a reasonable timeframe.
 • Phone Support: Vantage offers phone support, allowing traders to communicate directly with the customer support team for more detailed assistance.
 • Postal Service: In addition to online channels, traders can also opt for communication through the postal service for certain types of inquiries or documentation.

Vantage also provides comprehensive educational resources to help traders enhance their knowledge and skills:

 • Learn Forex Section: Vantage’s website features a dedicated “Learn Forex” section that offers written articles covering various topics related to forex trading. Traders can access educational materials on trading strategies, risk management, technical analysis, and more.
 • Tutorial Videos: Vantage provides tutorial videos that guide traders through the functionalities and features of their trading platforms, including MT4 and MT5. These videos serve as valuable resources for both beginners and experienced traders.
 • Demo Accounts: Traders can take advantage of Vantage’s demo accounts to practice trading strategies, test the platform’s features, and gain hands-on experience without risking real money.

Vantage vs. Competitors

Vantage stands out from its competitors in several aspects:

 • Regulation: Vantage is regulated by the Australian Securities and Investment Commission (ASIC), ensuring compliance with strict standards and providing a higher level of investor protection.
 • Low Trading Fees: Vantage offers competitive trading fees, including commission-free trading for Standard Account holders and low commissions for Raw and Pro Account holders.
 • Range of Account Types: With three distinct account types, Vantage caters to traders with different experience levels and trading preferences, allowing them to choose an account that suits their needs.
 • Extensive Educational Resources: Vantage provides a comprehensive range of educational resources, including written articles, tutorial videos, and demo accounts, to support traders in improving their knowledge and skills.
 • Diverse Asset Classes: Vantage offers access to six different asset classes, allowing traders to diversify their portfolios and explore various trading opportunities.

บทสรุป

In conclusion, Vantage is a reputable Forex broker with a strong presence in the industry. Its commitment to regulatory compliance, competitive trading fees, multiple account types, comprehensive educational resources, and reliable customer support make it a favorable choice for forex trading professionals. With access to various financial markets and a range of trading platforms, traders can execute their strategies with confidence. Vantage’s commitment to transparency, investor protection, and continuous improvement positions it as a reliable and trustworthy broker in the industry.

คำถามที่พบบ่อย

Is Vantage a Good Broker?

Vantage is a reputable Forex broker that offers a range of features and benefits, including regulatory compliance, competitive trading fees, multiple account types, and extensive educational resources. These factors contribute to its standing as a reliable and trusted broker.

How Long Do Vantage Withdrawals Take?

Vantage processes withdrawals within two business days, ensuring efficient and timely fund transfers.

What Is the Minimum Deposit for Vantage?

The minimum deposit requirement varies depending on the trading account type. For the Standard Account, the minimum deposit is $200 USD, while the Raw Account requires a minimum deposit of $500 USD. The Pro Account has a higher minimum deposit requirement of $20,000 USD.

Is Vantage Regulated?

Yes, Vantage is regulated by the Australian Securities and Investment Commission (ASIC), one of the world’s leading financial regulatory bodies. This regulation ensures compliance with industry standards and provides a higher level of investor protection.

Is Vantage an ECN Broker?

Yes, Vantage offers ECN (Electronic Communication Network) execution for its Raw Account and Pro Account holders. This execution model provides traders with direct access to liquidity providers and typically offers tighter spreads.

Is Vantage Safe?

Vantage prioritizes the safety of its clients’ funds and operates with regulatory oversight from ASIC. Client funds are stored in segregated accounts with reputable banks, providing an additional layer of protection. Furthermore, Vantage conducts regular audit reports and adheres to strict compliance standards, ensuring transparency and security in its operations.

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

ความได้เปรียบ

4.6 / 5
360 การให้คะแนน

ความคิดเห็น

 • Isabella

  3 ม.ค., 2022

  “แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Vantage นั้นใช้งานง่ายและอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติที่มีประโยชน์ มันมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่น ทำให้ฉันดำเนินการซื้อขายและติดตามตลาดได้ง่ายขึ้น”

 • Noah

  8 พ.ค., 2022

  “ค่าสเปรดที่แข่งขันได้ของ Vantage ส่งผลเชิงบวกต่อความสามารถในการทำกำไรจากการเทรดของฉัน สเปรดที่ต่ำช่วยฉันประหยัดเงินในการเทรดแต่ละครั้งที่ฉันทำ”

 • โซเฟีย

  27 มิ.ย., 2022

  “ตราสารที่สามารถซื้อขายได้หลากหลายที่นำเสนอโดย Vantage นั้นน่าประทับใจ ฉันสามารถเข้าถึงคู่สกุลเงินและ CFD ที่หลากหลาย ช่วยให้ฉันกระจายพอร์ตการซื้อขายของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 • Ethan

  11 พ.ย., 2022

  “ฉันประทับใจกับการดำเนินการซื้อขายที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ของ Vantage ช่วยให้ฉันสามารถดำเนินการซื้อขายในราคาที่ต้องการได้โดยไม่เกิดความล่าช้า”

 • Ava

  14 พ.ค., 2023

  “Vantage มีการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม พวกเขาตอบสนองเสมอและมอบแนวทางแก้ไขที่รวดเร็วสำหรับปัญหาใด ๆ ที่ฉันพบ”

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!