อัปเดต: 09/10/2023

เอ็กซ์เอ็ม

เอ็กซ์เอ็ม ทบทวน

4 / 5
1156 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

XM Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2009
🏢 สำนักงานใหญ่Cyprus, Australia, UK
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$5
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 30
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 500
สเปรดเฉลี่ย EURUSD0.1 ปิ๊ป
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงินวันเดียวกัน
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

XM is a well-established forex broker company that was initiated in Cyprus in 2009. With clients from over 196 countries and support for more than 30 languages, XM has gained global recognition and has become a trusted name in the brokerage industry. In this comprehensive review, we will delve into the key features and benefits offered by XM, analyze its account types and pricing, explore its trading platforms, evaluate its customer support and educational resources, compare it with competitors, and provide a conclusion based on our findings.

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์

 • Safety & Regulation: XM holds multiple trading licenses, including CySEC, ASIC, and IFSC, ensuring that it operates in compliance with strict regulatory standards. The company is fully compliant with the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) of the European Union, providing a secure and transparent trading environment for clients. Client funds are held in segregated accounts, separate from the company’s corporate funds, offering an extra layer of protection.
 • Account Types & Pricing: XM offers a range of account types to cater to the diverse needs of traders. These include the Micro Account, Standard Account, XM Ultra Low Account, XM Zero Account, and Shares Account. Each account type has its own features and minimum deposit requirements, providing flexibility for traders with different trading preferences and capital sizes. The minimum deposit starts from $5 for Micro and Standard Accounts and varies for other account types.
 • Trading Platforms: XM provides traders with access to popular trading platforms, including MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), and WebTrader. These platforms offer a user-friendly interface, advanced charting tools, and a wide range of technical analysis indicators. Traders can access the platforms on desktop computers, web browsers, and mobile devices, allowing for seamless trading across different devices. The platforms also support automated trading strategies and offer a variety of order types to suit individual trading needs.
 • การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา: XM emphasizes its commitment to customer satisfaction by offering various customer support channels. Traders can reach out to XM’s customer support team via email, live chat, or phone call. The support team is available 24 hours a day, five days a week, providing prompt assistance to address any inquiries or concerns.

In terms of education, XM provides a comprehensive set of resources to help traders enhance their knowledge and skills. These resources include live webinars, educational videos, platform tutorials, forex seminars, and a demo account. The demo account is particularly beneficial for new traders as it allows them to practice trading with virtual funds before risking real money.

What Did We Like about XM

 • Strong regulatory framework: XM is licensed and regulated by reputable authorities such as CySEC, ASIC, and IFSC, ensuring compliance with industry standards and providing a secure trading environment.
 • Wide range of account types: XM offers multiple account types with different features and minimum deposit requirements, catering to the diverse needs of traders.
 • Access to popular trading platforms: Traders can choose from MT4, MT5, and WebTrader, all of which offer advanced features, intuitive interfaces, and seamless trading experiences.
 • 24/5 customer support: XM provides round-the-clock customer support through various channels, ensuring that traders receive timely assistance whenever needed.
 • Comprehensive educational resources: XM offers a wealth of educational materials, including webinars, videos, tutorials, seminars, and a demo account, enabling traders to expand their knowledge and improve their trading skills.

ประเภทบัญชีและราคา

 • สเปรดเฉลี่ย
 • สเปรดเฉลี่ย EURUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย USDJPY – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย GBPUSD- มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย BTCUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย XAUUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ยของ OILUSD – มาตรฐาน
 • ลิงค์รีวิว
 • 0.1 ปิ๊ป
 • 0.3 ปิ๊ป
 • 17 ปิ๊ป
 • 0.3 ปิ๊ป
 • 20 ปิ๊ป
 • 3.0 ปิ๊ป
 • 0.4 ปิ๊ป
 • 0.5 ปิ๊ป
 • 23 ปิ๊ป
 • 0.7 ปิ๊ป
 • 70 ปิ๊ป
 • 3.0 ปิ๊ป
 • 0.09 ปิ๊ป
 • 0.15 ปิ๊ป
 • 22.8 ปิ๊ป
 • 0.45 ปิ๊ป
 • 11.25 ปิ๊ป
 • 4.0 ปิ๊ป

XM offers a range of account types to accommodate different trading preferences and capital sizes. Here are the main account types provided by XM:

 • บัญชีไมโคร: The Micro Account is designed for traders who want to start with smaller trade sizes and lower risk. It requires a minimum deposit of $5 and allows trading with micro lots.
 • บัญชีมาตรฐาน: The Standard Account is suitable for traders who prefer trading with standard lots. It also has a minimum deposit requirement of $5 and offers access to a wide range of trading instruments.
 • XM Ultra Low Account: The XM Ultra Low Account is ideal for traders looking for lower spreads starting from 0.6 pips. It requires a minimum deposit of $50 and allows trading with either micro or standard lots.
 • XM Zero Account: The XM Zero Account is designed for traders who prioritize tight spreads and faster execution. It has a minimum deposit requirement of $100 and charges a commission of $3.5 per $100,000 traded.
 • Shares Account: The Shares Account caters to traders interested in trading stock CFDs. It requires a minimum deposit of $10,000 and offers access to a wide range of global stocks.

Each account type comes with its own set of features, trading conditions, and leverage options, providing traders with flexibility and choice based on their trading preferences.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

 • แพลตฟอร์มการซื้อขาย
 • จำนวนแพลตฟอร์มการซื้อขาย
 • แพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์
 • แพลตฟอร์มเดสก์ท็อป (Windows)
 • แพลตฟอร์มเว็บ
 • การซื้อขายทางสังคม / การคัดลอกการซื้อขาย
 • เมต้าเทรดเดอร์ 4 (MT4)
 • เมต้าเทรดเดอร์ 5 (MT5)
 • cTrader
 • เทรดดิ้งวิว
 • DupliTrade
 • ซูลูเทรด
 • ลิงค์รีวิว
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • 6
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่

XM offers a range of trading platforms to suit the needs of different traders. These platforms include:

 • เมต้าเทรดเดอร์ 4 (MT4): MT4 is a widely used platform known for its user-friendly interface, advanced charting capabilities, and extensive library of technical analysis tools. It allows traders to automate their strategies using Expert Advisors (EAs) and provides access to a large marketplace of trading indicators and add-ons.
 • เมต้าเทรดเดอร์ 5 (MT5): MT5 is the successor to MT4, offering additional features and improved performance. It provides enhanced charting tools, more order types, and a built-in economic calendar. MT5 also supports hedging, making it suitable for traders who employ diverse trading strategies.
 • WebTrader: XM’s WebTrader is a browser-based platform that allows traders to access their accounts and trade directly from their web browsers. It offers a user-friendly interface, real-time quotes, and a range of trading tools. WebTrader is compatible with all major web browsers, making it convenient for traders who prefer trading on the go without the need to download or install any software.

The availability of multiple platforms ensures that traders can choose the one that best suits their trading style and preferences. Whether traders prefer the feature-rich MT4 and MT5 platforms or the convenience of WebTrader, XM has options to cater to their needs.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

XM is committed to providing excellent customer support and offers various channels for traders to seek assistance:

 • แชทสด: Traders can access live chat support directly through XM’s website. The live chat feature allows for quick and efficient communication with support representatives, enabling traders to get immediate help with their queries.
 • Email: Traders can contact XM’s support team via email for more detailed inquiries or assistance. The email support ensures that traders can have their questions answered in a timely manner.
 • Phone Support: XM provides phone support for traders who prefer direct communication. By contacting XM’s dedicated phone lines, traders can speak to support representatives and receive personalized assistance.

XM also places a strong emphasis on trader education and offers a range of educational resources:

 • XM Live: XM Live is a podcast-style resource where traders can listen to discussions about trading-related topics, ask questions, and participate in competitions. It provides a unique opportunity for traders to learn and engage with industry experts.
 • Educational Videos: XM provides a library of educational videos that cover various trading topics and strategies. These videos offer valuable insights and practical guidance to help traders improve their trading skills.
 • การสัมมนาผ่านเว็บ: XM hosts live webinars conducted by experienced traders and analysts. These webinars cover a wide range of topics, including technical analysis, fundamental analysis, risk management, and trading psychology. Traders can participate in these webinars to expand their knowledge and gain valuable insights.
 • Platform Tutorials: XM offers detailed tutorials for its trading platforms, including MT4, MT5, and WebTrader. These tutorials guide traders through the features and functionalities of each platform, ensuring that they can navigate and utilize the platforms effectively.
 • Forex Seminars: XM organizes forex seminars and workshops in various locations, providing traders with the opportunity to attend in-person events and learn from industry experts. These seminars cover a wide range of topics and offer valuable networking opportunities.
 • Demo Account: XM provides a demo account with virtual funds of $100,000 for traders to practice and familiarize themselves with the trading platforms and conditions. The demo account allows traders to test their strategies and gain hands-on experience without risking real money.

By offering comprehensive customer support and educational resources, XM aims to empower traders with the knowledge and tools they need to make informed trading decisions.

XM vs. Competitors

XM faces competition from other forex brokers in the market. Here is a comparison of XM with some of its competitors:

 • OctaFX: OctaFX is another well-known forex broker that offers competitive trading conditions, multiple account types, and a range of trading platforms. While OctaFX provides a lower minimum deposit requirement starting from $100, XM offers a broader selection of account types and a wider range of trading instruments.
 • เปปเปอร์สโตน: Pepperstone is a popular forex broker known for its tight spreads and fast execution speeds. Both XM and Pepperstone are regulated by reputable authorities, offer multiple trading platforms, and provide excellent customer support. However, XM has a lower minimum deposit requirement and offers more account types to choose from.
 • อวาเทรด: Avatrade is a reputable forex broker that offers a wide range of trading instruments, educational resources, and multiple account options. While Avatrade provides a lower minimum deposit requirement of $100, XM offers a more diverse selection of account types and has a stronger emphasis on trader education.

It’s important for traders to carefully evaluate the features, trading conditions, and customer support offered by different brokers to determine which one aligns best with their individual needs and preferences.

บทสรุป

In conclusion, XM is a reputable forex broker with a strong focus on customer satisfaction and a commitment to providing a secure and transparent trading environment. With its wide range of account types, access to popular trading platforms, comprehensive customer support, and extensive educational resources, XM caters to both new and experienced traders. The company’s strong regulatory framework and transparent fee structure further enhance its appeal. Overall, XM is a reliable choice for traders looking for a trusted broker with a range of features and benefits.

คำถามที่พบบ่อย

Is XM a safe broker to trade with?

Yes, XM is considered a safe broker as it is licensed and regulated by reputable authorities such as CySEC, ASIC, and IFSC. It complies with strict regulatory standards and ensures the safety of client funds through segregation into separate accounts.

What are the minimum deposit requirements for XM?

What are the minimum deposit requirements for XM? The minimum deposit requirements vary depending on the account type chosen. The Micro Account and Standard Account require a minimum deposit of $5, while the XM Ultra Low Account has a minimum deposit of $50. The XM Zero Account and Shares Account have minimum deposits of $100 and $10,000, respectively.

What trading platforms does XM offer?

XM offers popular trading platforms such as MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), and WebTrader. These platforms provide advanced charting tools, a user-friendly interface, and seamless trading experiences across different devices.

How can I contact XM’s customer support?

XM provides customer support through various channels. You can contact their support team via live chat, email, or phone call. The support team is available 24 hours a day, five days a week, to assist with any inquiries or concerns.

Does XM offer educational resources for traders?

Yes, XM offers a comprehensive set of educational resources, including live webinars, educational videos, platform tutorials, forex seminars, and a demo account. These resources are designed to help traders enhance their knowledge and improve their trading skills.

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

เอ็กซ์เอ็ม

4 / 5
1156 การให้คะแนน
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!