อัปเดต: 05/30/2023

เอ็กซ์ทีบี

เอ็กซ์ทีบี ทบทวน

4 / 5
516 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

XTB Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2002
🏢 สำนักงานใหญ่UK, Poland, Belize
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$0
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 30
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 500
สเปรดเฉลี่ย EURUSD0.2 pips
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงินวันเดียวกัน
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

XTB: A Comprehensive Review by Forex Trading ProfessionalAs a seasoned forex trading professional, I present to you an in-depth analysis of XTB, a leading online brokerage firm based in Poland and London. With its establishment in 2002, XTB was one of the pioneers of forex trading in Poland and has since become the fourth-largest stock exchange firm in the country.

Operating in twelve countries, including the Czech Republic, Hungary, Italy, Turkey, and France, XTB offers a wide range of financial and trading services to its global clientele. In this review, we will explore the key features and benefits of trading with XTB, providing valuable insights for both novice and experienced traders.

เราชอบอะไรเกี่ยวกับนายหน้า

XTB offers several advantages that make it an attractive choice for traders. The broker is regulated by reputable financial authorities, including the FCA, KNF, and CySEC, ensuring compliance with financial laws and providing a secure trading environment.

With a strong focus on client fund protection, XTB segregates client funds into separate accounts, offering an added layer of security. The absence of deposit and withdrawal fees contributes to cost-effective trading, allowing traders to maximize their profits.

XTB provides access to a wide range of trading instruments, including forex, indices, commodities, cryptocurrencies, and stocks, catering to diverse trading strategies.

The availability of both the popular MT4 platform and XTB’s own xStation5 platform ensures flexibility and choice for traders. Furthermore, the provision of negative balance protection safeguards traders from incurring losses beyond their account balance.

ประเภทบัญชีและราคา

When it comes to account types, XTB offers two main options: the Standard Account and the Professional Account. These accounts are designed to cater to the diverse needs of traders at different skill levels and experiences. Let’s take a closer look at each account type and its associated features.

บัญชีมาตรฐาน

The Standard Account is an excellent choice for beginner and intermediate traders who are just starting their forex trading journey. With this account, traders have access to a wide range of trading instruments and can choose from over 1,500 financial assets, including forex, indices, commodities, cryptocurrencies, shares, and more. The Standard Account offers market execution and a fixed maximum leverage level.

Key Features of the Standard Account:

 • Minimum Initial Deposit: $250
 • Negative Balance Protection: XTB provides negative balance protection for Standard Account holders, ensuring that traders cannot lose more than their account balance.
 • Account Opening and Management: Opening a Standard Account with XTB is easy and straightforward, and there are no fees associated with account setup and management.
 • Availability: The Standard Account is available on both the MT4 and xStation5 trading platforms, providing traders with flexibility in their choice of the trading interface.

Professional Account

The Professional Account is designed for experienced traders who meet certain eligibility criteria set by XTB. This account type offers enhanced features and benefits, providing advanced trading capabilities to experienced market participants.

Key Features of the Professional Account:

 • Minimum Initial Deposit: $250
 • Negative Balance Protection: Similar to the Standard Account, the Professional Account also benefits from XTB’s negative balance protection, safeguarding traders against excessive losses.
 • Account Opening and Management: Opening and managing a Professional Account with XTB is free of charge, allowing traders to focus on their trading strategies without incurring additional fees.
 • Diverse Trading Instruments: Professional Account holders have access to a vast selection of financial instruments, including forex, indices, commodities, cryptocurrencies, shares, and more.
 • Market Execution: The Professional Account offers market execution, ensuring swift and efficient order execution for traders.
 • Fixed Leverage Level: The maximum leverage level for the Professional Account is set at 1:30.

Regardless of the account type chosen, XTB provides a user-friendly trading experience, equipped with powerful trading tools, advanced charting capabilities, and a range of order types to suit various trading strategies. Traders can also benefit from XTB’s comprehensive educational resources, which include webinars, educational videos, demo accounts, platform tutorials, and quizzes.

In terms of pricing, XTB stands out as a broker with competitive fee structures. They do not charge any deposit fees or withdrawal fees, allowing traders to efficiently manage their funds without unnecessary expenses. While there is no inactivity fee, it’s important to note that XTB may apply overnight fees and stock CFD fees, which can vary depending on the specific trading activity and instrument.

By offering a choice between the popular MetaTrader 4 (MT4) platform and their proprietary xStation5 platform, XTB ensures that traders have access to powerful and reliable trading tools that suit their individual preferences and needs.

Overall, XTB’s account types and pricing structure are designed to accommodate traders of different skill levels, offering a cost-effective and feature-rich trading environment to help them achieve their financial goals.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

A reliable and feature-rich trading platform is essential for traders to effectively execute their trading strategies and make informed decisions in the fast-paced financial markets. XTB understands this importance and offers two primary trading platforms: MetaTrader 4 (MT4) and xStation5. Let’s explore these platforms in detail and understand their key features.

เมต้าเทรดเดอร์ 4 (MT4)

MT4 is a widely recognized and highly regarded trading platform in the forex industry. It has gained popularity among traders due to its advanced features and user-friendly interface. MT4 is known for its robust charting capabilities, offering a wide range of technical indicators, charting tools, and timeframes to suit various trading styles. Traders can conduct thorough technical analyses and make informed trading decisions based on real-time market data.

Key Features of MetaTrader 4 (MT4):

 • Advanced Charting: MT4 provides comprehensive charting tools, allowing traders to analyze price movements, apply technical indicators, and draw trendlines and patterns on the charts.
 • Automated Trading: One of the standout features of MT4 is its support for Expert Advisors (EAs), which are automated trading systems. Traders can develop or install EAs to execute trades automatically based on predefined criteria and strategies.
 • Customization: MT4 offers a high degree of customization, allowing traders to personalize their trading environment, create custom indicators, and even develop their own trading algorithms using the MQL4 programming language.
 • Multiple Asset Classes: With MT4, traders can access various financial instruments, including forex, commodities, indices, and more, providing a diversified trading experience.
 • Availability: MT4 is available as a desktop application for Windows and Mac, as well as a web-based platform that can be accessed from any web browser. Additionally, mobile versions of MT4 are available for iOS and Android devices, enabling traders to stay connected and trade on the go.

xStation5

xStation5 is XTB’s proprietary trading platform, which has received accolades for its intuitive interface, real-time accuracy, and comprehensive charting tools. It is designed to cater to the needs of traders at all skill levels, offering a seamless trading experience with its user-friendly features.

Key Features of xStation5:

 • Transparent and User-Friendly Interface: xStation5 boasts a visually appealing and intuitive interface that makes navigation and trade execution effortless. Traders can access key information and perform trading operations with ease.
 • Real-Time Market Data: The platform provides real-time market data, including live price quotes, market depth, and trade statistics. Traders can stay up-to-date with the latest market movements and make informed decisions.
 • Advanced Charting: xStation5 offers a comprehensive set of charting tools, allowing traders to analyze price patterns, apply technical indicators, and use drawing tools to identify potential trading opportunities.
 • Multi-Platform Accessibility: Similar to MT4, xStation5 is accessible on various devices, including desktop (Windows and Mac), web-based platforms, and mobile devices (iOS and Android). This enables traders to trade from their preferred device, ensuring flexibility and convenience.

Both MT4 and xStation5 provide reliable order execution, risk management tools, and access to a wide range of trading instruments. Traders can execute market orders, set pending orders, apply stop-loss and take-profit levels, and monitor their positions in real time. These platforms also offer comprehensive trading reports and account management features to help traders keep track of their performance.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

XTB prioritizes customer support and provides multiple channels for communication, including live chat, phone support, and email. The customer support team is known for its prompt and relevant responses, addressing traders’ queries and concerns effectively. XTB supports multiple languages, ensuring seamless communication with its diverse client base.

In terms of education, XTB offers a range of resources to enhance traders’ knowledge and skills. These resources include webinars, educational videos, platform tutorial videos, and quizzes. Traders can access comprehensive educational materials covering various topics, such as currency pairs, and improve their understanding of trading concepts and strategies.

XTB vs. Competitors

In comparison to its competitors, XTB stands out with its strong regulatory framework, offering a higher level of security and protection for traders’ funds. The availability of two robust trading platforms, MT4 and xStation5, provides versatility and accommodates different trading preferences. XTB’s transparent fee structure, including the absence of deposit and withdrawal fees, sets it apart from some competitors who may charge additional fees. Additionally, the wide range of tradable instruments and the provision of negative balance protection contribute to XTB’s competitive advantage.

บทสรุป

In conclusion, XTB is a reputable online brokerage firm that offers a comprehensive trading experience for both novice and experienced traders. With its strong regulatory status, a diverse range of trading instruments, and user-friendly trading platforms, XTB provides traders with the necessary tools and resources to succeed in the forex market.

The absence of deposit and withdrawal fees, along with the provision of negative balance protection, adds value to traders’ overall experience. Moreover, XTB’s commitment to customer support and education further enhances its appeal as a reliable broker.

คำถามที่พบบ่อย

Is XTB a regulated broker?

Yes, XTB is regulated by reputable financial authorities, including the FCA, KNF, and CySEC.

What is the minimum deposit requirement for XTB?

The minimum deposit required to open an account with XTB is $250.

What trading platforms does XTB offer?

XTB offers both MetaTrader 4 (MT4) and its proprietary platform, xStation5.

Does XTB charge any fees for deposits and withdrawals?

No, XTB does not charge any deposit fees or withdrawal fees.

แหล่งที่มาและลิงค์ภายนอก

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

เอ็กซ์ทีบี

4 / 5
516 การให้คะแนน
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!