Các Điều khoản sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”) sẽ chi phối việc bạn sử dụng trang web www.forexbrokerlisting.com (sau đây gọi là “Trang web” hoặc “Forexbrokerlisting”)

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG SAU ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẰNG CÁCH TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC PHÁP LUẬT VÀ BẰNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ, CHÍNH SÁCH COOKIE NÀY, VÀ CHÍNH SÁCH HƯỚNG DẪN BIÊN TẬP. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, VUI LÒNG KHÔNG NHẬP VÀO, KẾT NỐI, TRUY CẬP, HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, loại bỏ hoặc thêm vào các Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản và Điều kiện sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Điều khoản sử dụng đã sửa đổi trên Trang web. Việc bạn sử dụng Trang web hoặc việc bạn cung cấp thông tin cá nhân sau bất kỳ thay đổi nào có nghĩa là bạn chấp nhận Điều khoản sử dụng đã cập nhật.

1. Disclaimer

Trang web và nội dung của ForExbrokerLing được cung cấp là AS AS-IS và trang web rõ ràng từ chối bất kỳ và tất cả các đại diện và bảo hành, dù rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hay cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong các bảo hành ngụ ý về tính thương mại, không vi phạm của các bên thứ ba QUYỀN VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRANG WEB KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO TRÊN TRANG WEB LÀ ĐÁNG TIN CẬY, ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC, HIỆN TẠI HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. TẤT CẢ THÔNG TIN VÀ Ý KIẾN ĐƯỢC THỂ HIỆN TẠI ĐÂY CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO. Ý KIẾN, THÔNG TIN VÀ KIẾN NGHỊ NÀO TRONG ĐÂY KHÔNG ĐƯỢC COI LÀ LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ.

TRANG WEB SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI, BAO GỒM THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC TỬ VONG, DO VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG WEB.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRANG WEB HOẶC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA TRANG WEB SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, MẪU HÌNH, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC TRỪNG PHẠT, BAO GỒM CHO BẤT KỲ LỢI NHUẬN BỊ MẤT HOẶC DỮ LIỆU MẤT PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN CỦA TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG TRANG WEB HOẶC TÀI LIỆU KHÁC TRÊN, ĐƯỢC TRUY CẬP QUA HOẶC TẢI XUỐNG TỪ TRANG WEB, NGAY CẢ KHI TRANG WEB BIẾT HOẶC ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG GÂY THIỆT HẠI ĐÓ. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TRÁI PHIẾU NÀY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA TRANG WEB ĐỐI VỚI BẠN SẼ CHỈ GIỚI HẠN Ở mức CỨU TRỢ TUYỆT VỜI, TRỪ KHI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP VÀ SẼ KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TỪ TRANG WEB, BẤT CỨ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG.

TRANG WEB KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ LỖI, THIẾU SÓT, GIÁN ĐOẠN, XÓA, LỖI, CHẬM HOẠT ĐỘNG HOẶC TRUYỀN, LỖI ĐƯỜNG DÂY GIAO TIẾP, KẾT NỐI INTERNET, Trộm cắp HOẶC PHÁ HỦY, HOẶC TRUY CẬP TRÁI PHÉP VÀO HOẶC THAY ĐỔI BẤT KỲ TRUYỀN THÔNG NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC THÀNH VIÊN.

BẠN ĐỒNG Ý VÀ XÁC NHẬN RẰNG BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT VÀ TỐI ƯU CHO CÁC QUYẾT ĐỊNH (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH VÀ / HOẶC THUẾ NÀO) HOẶC CÁC HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ KẾT QUẢ, QUA, LIÊN QUAN ĐẾN, HOẶC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN NỘI DUNG), TIN TỨC, THÔNG TIN, Ý KIẾN HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO KHÁC ĐƯỢC XUẤT BẢN trên trang web. VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ / HOẶC NỘI DUNG LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN.

2. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Trang web, các công ty con và chi nhánh của Trang web cũng như từng giám đốc, cán bộ, đại lý, nhà thầu, đối tác và nhân viên của họ không bị tổn hại trước mọi tổn thất, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, chi phí và phí tổn , bao gồm phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ nội dung nào của Trang web hoặc nội dung bạn đăng hoặc chia sẻ trên hoặc thông qua Trang web, việc bạn sử dụng Trang web, hành vi của bạn liên quan đến Trang web hoặc với những người dùng khác của Trang web hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật nào hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

3. Giấy phép

Trang web cấp cho bạn giấy phép cá nhân không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web (“Giấy phép”). Giấy phép này có điều kiện là bạn phải tuân thủ đầy đủ và liên tục các Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý không “liên kết sâu” đến Trang web, bán lại quyền truy cập Trang web cho người khác và không sao chép bất kỳ tài liệu nào xuất hiện trên Trang web để bán lại hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác cho người khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Trang web. Bạn phải chịu trách nhiệm và bị ràng buộc bởi bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với Trang web, vi phạm mục này.

4. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Trang web này chứa các siêu liên kết đến các trang web được điều hành bởi những người không phải là Trang web. Các siêu liên kết như vậy được cung cấp chỉ để bạn tham khảo và thuận tiện. Bạn đồng ý không giữ Trang web chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web đó. Siêu liên kết từ Trang web này đến một trang web khác không ngụ ý rằng Trang web xác nhận nội dung trên trang web đó hoặc nhà điều hành hoặc hoạt động của trang web đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác định mức độ mà bạn có thể sử dụng bất kỳ nội dung nào tại bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể liên kết từ Trang web này.

Nếu bạn muốn mua hàng từ một khu vực của Trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định, bao gồm thông tin thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc cơ chế thanh toán khác.

Bạn đồng ý không chịu trách nhiệm pháp lý cho Trang web về mọi tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do bất kỳ giao dịch nào như vậy. Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin bạn cung cấp liên quan đến việc mua hàng đó sẽ chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí phát sinh do việc sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc cơ chế thanh toán khác của bạn theo mức giá có hiệu lực khi các khoản phí đó phát sinh. Bạn cũng sẽ phải trả mọi khoản thuế hiện hành liên quan đến bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện.

5. Thông tin thị trường

Trang web có thể cung cấp cho bạn nhiều loại thông tin tài chính được tạo nội bộ hoặc thu được từ các đại lý, nhà cung cấp hoặc đối tác (sau đây gọi là “Nhà cung cấp bên thứ ba”). Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu thị trường tài chính, báo giá, tin tức, ý kiến ​​của nhà phân tích, báo cáo nghiên cứu, đồ thị và dữ liệu (sau đây gọi là “Thông tin thị trường”).

Thông tin Thị trường được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích tư vấn đầu tư. Trang web không xác nhận hoặc phê duyệt Thông tin thị trường và chúng tôi cung cấp thông tin đó cho bạn chỉ như một dịch vụ để thuận tiện cho bạn. Trang web và các Nhà cung cấp bên thứ ba của nó không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ hoặc trình tự chính xác của Thông tin thị trường hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả nào từ việc bạn sử dụng hoặc dựa vào Thông tin thị trường.

Thông tin Thị trường có thể nhanh chóng trở nên không đáng tin cậy vì nhiều lý do, bao gồm, ví dụ, những thay đổi về điều kiện thị trường hoặc hoàn cảnh kinh tế. Cả Trang web và Nhà cung cấp bên thứ ba đều không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin hoặc ý kiến ​​nào có trong bất kỳ Thông tin thị trường nào và chúng tôi có thể ngừng cung cấp Thông tin thị trường bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng cả Trang web và Nhà cung cấp bên thứ ba đều không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc chấm dứt, gián đoạn, chậm trễ hoặc không chính xác của bất kỳ Thông tin thị trường nào.

7. Thương hiệu và Bản quyền

Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với nội dung của Trang web, giống như forexbrokerlisting.com, cũng như các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và logo đều thuộc sở hữu của Trang web, các chi nhánh của nó hoặc những người cấp phép khác và được bảo vệ theo luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như các điều ước quốc tế.

Bạn đồng ý không xóa bất kỳ thông báo bản quyền hoặc các chỉ dẫn khác về quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ khỏi các tài liệu mà bạn in hoặc tải xuống từ Trang web. Bạn sẽ không có được bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào để sử dụng các tài liệu đó hoặc Trang web, ngoài những gì được quy định rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này.

Không có nội dung nào trên Trang web có thể được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppels, hoặc nói cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Trang web hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể sở hữu các nhãn hiệu đó. Việc bạn sử dụng các nhãn hiệu, hoặc bất kỳ nội dung nào khác của Trang web, ngoại trừ được cung cấp ở đây, đều bị nghiêm cấm.

8. Luật điều chỉnh và thẩm quyền của tòa án

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Síp (CY)

9. Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng Trang web, theo quyết định riêng của mình, có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng việc sử dụng Trang web của bạn bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào hoặc không theo quyết định riêng của mình, ngay cả khi người khác tiếp tục cho phép truy cập và sử dụng. Sau khi tạm ngừng hoặc chấm dứt đó, bạn phải (a) ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức, và (b) hủy mọi bản sao bạn đã tạo ra từ bất kỳ phần nào của nội dung Trang web. Việc truy cập Trang web sau khi chấm dứt, tạm ngừng hoặc ngừng như vậy sẽ cấu thành một hành vi xâm phạm. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng Trang web sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Trang web.